JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Specificatie overlopende passiva

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Overige vooruitontvangen bedragen

13.640

5.252

Verplichtingen

38.774

41.601

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen:

Het Rijk

533

819

Overige Nederlandse overheidslichamen

167

167

Totaal

53.114

47.839

Specificatie vooruitontvangen bedragen (die ten bate van volgende begrotingsjaren komen)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Vooruitontvangen faciliterende grondexploitatieplannen

4.498

2.260

Vooruitontvangen onderhanden materiële vaste activa

983

1.123

Overige vooruitontvangen bedragen

8.159

1.869

Totaal

13.640

5.252

De vooruitontvangen onderhanden materiële vaste activa bestaan voor het grootste deel uit nog te besteden middelen aan de verkeersinfrastructuur (€ 0,8 miljoen).

Specificatie verplichtingen (die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Nog te betalen zorgkosten

18.387

15.724

Rente leningen

8.092

9.137

Nog te betalen aan De Connectie

734

3.014

Nog te betalen subsidies

0

1.607

Nog te betalen aan Scalabor B.V.

139

169

Diversen

11.422

11.950

Totaal

38.774

41.601

Verloopoverzicht specifiek ontvangen voorschotten Rijk en Provincie (voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen)

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Ontvangen
subsidies

Uitgaven

Bedragen x € 1.000

Regionaal meldpunt en coördinatie

505

0

-270

235

Onderwijsachterstandenbeleid

83

84

0

167

OHV Asielzoekers

17

0

0

17

Electronisch Kinddossier

13

0

0

13

Volwasseneneducatie

201

21

-121

101

Opzetten regiotafels

0

0

0

0

Van het Rijk ontvangen voorschotbedragen

819

105

-391

533

Transitie jeugdzorg

167

0

0

167

GSO-gelden

0

0

0

0

E-facts

0

0

0

0

Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

167

0

0

167

Totaal

986

105

-391

700

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46