JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Specificatie eigen vermogen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

37.218

42.598

Bestemmingsreserves

130.724

109.039

Gerealiseerd resultaat boekjaar

-7.339

-860

Totaal

160.603

150.777

In de mutaties van de algemene reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten
opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat.

Verloopstaat eigen vermogen

Omschrijving

Algemene reserve

Bestemmings-reserves

Totaal

Bedragen x € 1.000

Saldo 01-01-2018

58.240

92.936

151.176

Gerealiseerde toevoegingen

24.733

70.600

95.333

Gerealiseerde onttrekkingen

40.375

54.497

94.872

Saldo 31-12-2018

42.598

109.039

151.637

Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar

-860

0

-860

Saldo 01-01-2019

41.738

109.039

150.777

Gerealiseerde toevoegingen

23.049

60.758

83.807

Gerealiseerde onttrekkingen

27.569

39.074

66.643

Saldo 31-12-2019

37.218

130.723

167.941

Gerealiseerd resultaat boekjaar

-7.339

0

-7.339

Saldo 01-01-2020

29.879

130.723

160.602

Mutaties 2019

-11.859

21.684

9.825

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46