JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

  •  Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Arnhem van toepassing zijnde regelgeving;
  • Het bezoldigingsmaximum in 2019 is € 194.000 (2018: € 189.000). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte;
  • Voor een functionaris zonder dienstbetrekking geldt een andere regeling. De eerste twaalf kalendermaanden waarin de functie wordt vervuld geldt een separate normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Na deze twaalf kalendermaanden is de reguliere WNT-normering van toepassing.

In de onderstaande tabel worden de beloningen conform de vereiste indeling toegelicht.

Gegevens 2019

R. van Wuijtswinkel

J.G.M. Kersten

Bedragen x € 1,00

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

135.617

105.766

Beloningen betaalbaar op termijn

20.206

18.018

Subtotaal

155.823

123.783

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

Bezoldiging

155.823

123.783

Gegevens 2018

R. van Wuijtswinkel

J.G.M. Kersten

Bedragen x € 1,00

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

133.468

100.636

Beloningen betaalbaar op termijn

18.555

17.540

Subtotaal

152.023

118.176

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

Bezoldiging

152.023

118.176

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46