JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Specificatie materiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Investeringen met een economisch nut

452.572

444.985

Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

166.287

164.674

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

65.978

62.347

Totaal

684.837

672.006

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46