JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de begroting geeft de raad het college deze toestemming. Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de financiële beheershandelingen bij de gemeente binnen de begroting dienen te passen. Begrotingsoverschrijdingen die niet bij de raad bekend zijn, beschouwt de accountant als onrechtmatig. Derhalve legt het college aan de raad daarom deze overschrijdingen voor. Formeel is het voldoende alleen de overschrijdingen aan de lastenkant te laten vaststellen om deze alsnog als rechtmatig te laten beschouwen.
Na instemming van de raad met deze overschrijdingen is formeel geen sprake meer van "overschrijdingen" en geen begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden, conform het Besluit controle accountantscontrole decentrale overheid (Bado):

 1. het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven, binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven en die nog dienen te worden geautoriseerd;
 2. de overschrijdingen worden goed herkenbaar in de jaarrekening opgenomen, passend binnen de aanbevelingen in de Kadernota Begrotingsrechtmatigheid van de Commissie BBV. Daarin worden de overschrijdingen in enkele categorieën ingedeeld, die ondanks de overschrijding gewoon als rechtmatig bestempeld, mits goed toegelicht in de jaarrekening. Dat gaat om:
  1. compensatie door direct gerelateerde opbrengsten;
  2. passend binnen bestaand beleid;
  3. open einde regeling;
  4. overig.

De onderstaande tabel omvat een overzicht van alle afwijkingen in de lasten tussen de definitieve begroting 2019 en de rekening 2019.

Nr.

Omschrijving

Lasten begroot
2019 definitief

Lasten rekening
2019

Afwijking

V / N

Bedragen X € 1.000 bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig

Reguliere programma's

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

-13.309

-14.498

-1.189

N

R1

Veiligheid

-14.836

-15.219

-384

N

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-23.130

-23.385

-255

N

R3

Economie

-9.235

-9.475

-240

N

R4

Educatie

-17.538

-18.802

-1.265

N

R5

Cultuur, recreatie en sport

-56.476

-56.001

474

V

R6

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-236.477

-243.840

-7.363

N

R7

Gezondheid en milieu

-36.761

-35.645

1.116

V

R8

Wonen en ruimte

-47.726

-36.986

10.740

V

R9

Financien en bedrijfsvoering

-101.352

-67.712

33.640

V

Subtotaal reguliere programma's

-556.839

-521.564

35.275

V

Wijkprogramma's

W1

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

-28.592

-31.217

-2.625

N

W2

Noordwest

-25.846

-27.186

-1.340

N

W3

Noordoost

-21.289

-22.438

-1.149

N

W4

Presikhaaf

-21.892

-26.631

-4.739

N

W5

Malburgen

-33.067

-32.341

726

V

W6

Schuytgraaf/Elderveld

-23.257

-25.512

-2.255

N

W7

De Laar/Elden

-14.946

-16.961

-2.015

N

W8

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

-22.250

-26.014

-3.764

N

Subtotaal wijkprogramma's

-191.138

-208.300

-17.162

N

Totaal programma's

-747.977

-729.864

18.113

V

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de aard van de overschrijding. Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel 'Wat heeft het gekost' dat in het jaarverslag voor elk programma is opgenomen.
De nadelige afwijkingen per programma worden in de volgende categorieën geplaatst.
1. Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten

 • R2: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma wordt gecompenseerd door extra baten op de betreffende onderdelen (vooral Havens en meerjarige projecten).

2. Passend binnen bestaand beleid

 • R0: Het nadeel op de lasten van dit programma betreft de verlaging van de rekenrente op de pensioenuitkeringen.
 • R1: Het nadeel op de lasten van dit programma betreft het project Lokale Aanpak Radicalisering waarvoor vanaf 2020 compensatie is toegekend vanuit de decembercirculaire
 • R3: Het nadeel op de lasten van dit programma betreft de beleidsuren. Voor uitvoering van het programma is het begroot bedrag niet actueel en ontoereikend. Dit is bij de raad onder de aandacht geweest en hierop wordt vanaf 2020 bijgestuurd.
 • R4: Het nadeel op de lasten van dit programma betreft vooral tijdelijke onderwijshuisvesting. Dat tekort wordt geëgaliseerd via de BR Onderwijs die daarvoor is bedoeld. Daarnaast is er een nadelige afwijking op het loonbudget als gevolg van een hogere toedeling van de stedelijke loonkosten ten opzichte van de wijkprogramma's (met als gevolg een voordeel op de wijken op dit onderdeel).
 • R6, W1 t/m W4, W6 t/m W8: Het nadeel op de lasten van deze programma's wordt veroorzaakt door posten die in 2019 bij de raad onder de aandacht zijn geweest, namelijk BUIG en de tekorten op het gedecentraliseerde sociale domein, veroorzaakt door de forse stijging in de inzet van begeleiding, dagbesteding en jeugd en opvoedhulp

3. Open einde regeling
NVT

4. Overig
NVT

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46