JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Specificatie voorraad

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Grond- en hulpstoffen

0

0

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

45.823

40.470

Gereed product en handelsgoederen

326

326

Totaal

46.149

40.796

Specificatie onderhanden werk

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Grondexploitatieprojecten

117.079

116.290

Voorzieningen verliezen grondexploitatie

-62.604

-63.329

Overig onderhanden werk

-8.652

-12.491

Totaal

45.823

40.470

Verloop grondexploitatie

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Herrubr.

Kosten

Bijdragen

Afwaardering
duurzame
waarde-
vermindering

Bedragen x € 1.000

Grondexploitatieprojecten

116.290

-272

2.921

-1.401

-459

117.079

Overig onderhanden werk

-12.491

2.161

3.149

-751

-720

-8.652

Totaal

103.799

1.889

6.070

-2.152

-1.179

108.427

Verklaring saldo grondexploitatie

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Herrubr.

Gemaakte kosten*

Bijdrage gemeente\

Bijdragen van derden

Bedragen x € 1.000

Schuytgraaf

45.462

1.654

-33

0

47.083

Arnhem Centraal

55.231

-1.779

0

0

53.452

Koningspley

1.556

201

-32

0

1.725

Presikhaaf

7.138

-234

-567

0

6.337

Merwedestraat

3.239

81

0

-40

3.280

De Maten

6.759

257

-1

0

7.015

Hoogstedelaan

273

102

-375

0

0

Saksen Weimar

-539

215

0

0

-324

Spijkerbroek

1.196

-1.291

95

0

0

0

Centrum Zuid

-826

158

0

0

-668

Wassenaarweg

-208

15

0

0

-193

Oostelijk Centrum Gebied

5.167

105

23

-3

5.292

Zuidelijke binnenstad fase 1

-8.100

1.932

-2

-416

-6.586

Herhuisvesting Lorentz Lyceum

0

536

-666

-1

0

-131

ZB Coehoorn Noord

0

483

790

-414

0

859

Overig

-58

0

-5

0

0

-63

* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden).

Verklaring saldo overig onderhanden werk

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Herrubr.**

Gemaakte kosten*

Ontvangen
subsidies

Bijdragen van derden

Bedragen x € 1.000

Arnhem Centraal

192

0

15

150

0

357

Malburgen

-7.892

0

1.249

0

0

-6.643

Zuidelijke binnenstad

-139

0

80

0

0

-59

Presikhaaf

-760

0

196

-21

-20

-605

Korenkwartier

0

-2.038

312

-100

0

-1.826

Overig

-3.892

4.199

1.297

-780

-700

124

* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden).

** De herrubricering betreft het verplaatsen van anterieure overeenkomsten die ten onrechte onder deze balansrekening stonden naar de overlopende passiva en enkele andere projecten die ten onrecht als anterieure overeenkomsten stonden naar deze balansrekening.Daarnaast wordt het project Korenkwartier nu afzonderlijk weergegeven. Dit is een verschuiving van overige naar Korenkwartier.

Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.

Omschrijving

Boekwaarde

Nog te
realiseren

Totaal

Kosten

Bedragen x € 1.000.000

Verwervingen

215

3

218

Civiele kosten

159

50

209

Overige kosten

51

7

58

Plankosten en VTU

125

21

146

Totaal kosten

550

81

631

Opbrengsten

Grondopbrengsten

326

150

476

Subsidies / bijdragen

157

6

163

Voorziening Grondbedrijf

62

0

62

Totaal opbrengsten

545

156

701

Rente / Kosten- en opbrengstenstijging

49

-2

47

Resultaat op contante waarde per 01-01-2020

18

Specificatie gereed product en handelsgoederen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Bovenleiding materiaal trolley

326

326

Totaal

326

326

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46