JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

In de begroting 2019 zijn de volgende posten als incidenteel aangemerkt.

Progr.

Omschrijving

Begroting 2019

Incidentele lasten

Bedragen x € 1.000

R0

Borgen en verstevigen regionale samenwerking, Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie en Wonen

-343

R2

Invasieve exoten

-333

R2

Baggeren havens, Defensiehaven

-500

R2

Jaarlijks budget autobereikbaarheid

-700

R3

Mogelijk maken markt langs Jansbeek

-250

R5

Amendement 'Groen vertrouwen Huijgenslaan'

-70

R6

Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag

-535

R6

Werk-Investeringsfonds (voeding nieuwe BR)

-2.500

R7

Doorgeven middelen bodem aan beleidsveld

-255

R8

Niet-grondexploitatieprojecten

-597

R8

Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering

-96

R8

Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA

-17

R8

Nog in te vullen taakstelling op verkoop Vastgoed: Aframen bestaande stelpost

-

R8

Opbrengst verkoop Vastgoed (2021 250 t.l.v. de algemene middelen)

-

R8

Dotatie aan BR Zuidelijke Binnenstad

-

R9

Frictiekosten afbouw overhead

-202

R9

Frictie uit verzelfstandiging MSSA

-175

R9

Actualisatie frictiekosten (minder frictiekosten dan in MJPB 2017 begroot)

202

R9

Dotatie aan algemene reserve rampenoefening

-5

R9

Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016

7

R9

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2014

-44

R9

Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA

-40

R9

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2016-2019

-3.385

R9

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2015

20

R9

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2016

-

R9

Dotatie aan algemene reserve verzamelbesluit 1-2016

-135

R9

Dotatie aan algemene reserve correctie divers

-5

R9

Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 2 2017

-16

R9

Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 3 2017

-350

R9

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2017-2020

-361

R9

Dotatie aan BR taakmutaties overloop/gemeentefonds

-290

R9

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2018-2021

-719

R9

GRP Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort (5)

-28

R9

Taakstelling huisvesting

-

R9

Invulling door aanpassing huurcontract Stadskantoor

-

R9

OW072 Toevoeging AR inz transitiebudget

-1.193

R9

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2017

-298

R9

Vanaf 2019 reservering voor aflossen schulden in BR Kapitaallasten

-7.796

R9

Parkeertarieven en legestarieven stijgen niet

-225

R9

Kasschuif i.v.m. sluitend maken MJPB 2019-2021

-441

div

Afschrijvingslasten extra investeringen duurzaamheid vastgoed

-22

div

Besparing op energiekosten vanaf 2019

14

div

Business Case De Connectie (collegenota 7 maart 2017)

-

Totaal incidentele lasten

-21.683

Progr.

Omschrijving

Begroting 2019

Incidentele baten

Bedragen x € 1.000

R0

MJPB 2018-2021 Amendement 17A31: Terugdraaien taakstelling bij Raad

21

R1

MJPB 2018-2021 Amendement 17A32: De overlast te lijf; meer handhavers in de openbare ruimte

200

R1

Borgen en verstevigen regionale samenwerking, Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie en Wonen

48

R2

Niet indexeren parkeertarieven deels t.l.v. de BR bereikbaarheidsfonds

100

R2

Extra opbrengsten autobereikbaarheid

100

R3

MJPB 2018-2021 Amendement 17A49: Extra middelen accountmanager

100

R4

MJPB 2018-2021 Amendement 17A35: Coordinator Laaggeletterdheid

75

R5

MJPB 2018-2021 Amendement 17A43: Duurzaamheid 3. Groenfonds

50

R5

Onttrekking aan BR evenementen

20

R5

Onttrekking aan BR Groenfonds: Amendement 18A38G 'Groen vertrouwen Huijgenslaan' (MJPB 2019-2022)

70

R6

MJPB 2018-2021 Amendement 17A50: Schulden voorkomen

100

R6

Onttrekking aan BR Burgerinitiatieven sociaal domein

472

R7

Dekking door inzet reservering budget vergroening elektriciteit en gas 2016-2018

10

R7

GRP: Vrijval van kapitaallasten

-

R7

GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort

98

R7

MJPB 2018-2021 uitstellen diftar

155

R7

Ontrekking aan BR Energy made in Arnhem

10

R8

Niet-grondexploitatie

241

R8

Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren)

17

R8

Ontrekking aan BR vastgoed

5

R9

Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag

535

R9

Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel)

1.000

R9

Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop

974

R9

Onvoorzien

272

R9

Bodemsamering, incidentele uitkering in GF

96

R9

Dividend BNG

pm

R9

Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead

202

R9

Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA

175

R9

Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019

50

R9

Onttrekking aan algemene reserve PN sluitend maken jaarschijf 2017

-

R9

Minder onttrekken aan BR frictiekosten

-202

R9

Reeds gereserveerd in begroting voor verbeteren vermogenspositie (onttrekking AR)

4.238

R9

Onttrekking aan algemene reserve MJPB 2019-2022

9.962

div

Vastgoed incidenteel potentiele verkoop € 1,4 mln.

-

Totaal incidentele baten

19.194

Progr.

Omschrijving

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

Totaal incidentele lasten

-21.683

Totaal incidentele baten

19.194

Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-)

-2.489

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46