JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Obligo's aan het Rijk

721

856

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

598.534

615.652

Buitenlandse instellingen

65.000

80.000

Onderhandse leningen

663.534

695.652

Waarborgsommen

144

212

Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht

2.987

3.075

Totaal

667.385

699.796

Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Vermeerderingen

Aflossingen

Bedragen x € 1.000

BNG

405.930

30.000

-46.994

388.936

Nederlandse Waterschapsbank

46.663

-28

46.635

Provincie Noord-Brabant

120.000

120.000

Triodos Bank

30.000

30.000

Provincie Limburg

10.000

10.000

Overig

3.059

-96

2.963

Totaal

615.652

30.000

-47.118

598.534

Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Vermeerderingen

Aflossingen

Bedragen x € 1.000

Deutsche Bank

80.000

-15.000

65.000

Totaal

80.000

0

-15.000

65.000

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 13,2 miljoen (2018: € 14,4 miljoen).

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46