JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Verloopstaat financiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Verhoging

Aflossing

Bedragen x € 1.000

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

4.741

0

0

4.741

Leningen aan woningbouwcorporaties

12

0

0

12

Overige langlopende leningen

70.907

5.566

-9.502

66.971

Nog te ontvangen erfpacht canon

11.536

0

-2.224

9.312

Overige uitzettingen > 1 jaar

1.630

760

-3

2.387

Totaal

88.826

6.326

-11.729

83.423

Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Scalabor B.V.

3.500

3.500

Bank Nederlandse Gemeenten

1.241

1.241

B.V. Facility Point Arnhem

0

0

Sportbedrijf Arnhem B.V.

1

0

Totaal

4.742

4.741

Op de deelneming BV Facility Point is een 100% voorziening in mindering gebracht.

Specificatie leningen woningbouwcorporaties

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Woningstichting Omnia

12

12

Totaal

12

12

Specificatie overige leningen u/g

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Sportbedrijf Arnhem

10.263

11.641

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

11.208

10.965

Stichting MSA

8.040

9.004

Kredietbank Nederland

6.500

8.500

Stichting DrieGasthuizenGroep

6.945

7.328

Gelderse Hogeschool

4.965

6.142

Kunstbedrijf

2.234

2.585

Moscowa

2.250

2.393

Stichting Behouden Steden

2.235

2.235

Stichting Oostpool

1.833

1.873

Stichting Eusebius

1.500

0

Luxor

624

693

Rozet

559

633

Focus

669

520

Zwembad Klarenbeek

387

425

Diverse sport- en culturele instellingen

3.268

3.450

Leenbijstand BUIG

5.181

5.930

Voorziening leenbijstand BUIG

-1.691

-3.410

Totaal

66.971

70.907

Specificatie overige uitzettingen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Vangnetuitkering

2.386

1.626

Regelingen werknemers (fiets)

1

4

Waarborgsommen

0

0

Totaal

2.387

1.630

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46