JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Specificatie resultaat per taakveld

Taak

Begroot 2019 definitief

Rekening 2019

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen X € 1.000

Stad

T01 Bestuur

-8.139

2.059

-6.080

-9.283

2.234

-7.049

-969

T02 Burgerzaken

-5.562

2.325

-3.238

-5.612

2.276

-3.336

-98

T03 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.644

0

-1.644

-1.742

118

-1.625

19

T04 Overhead

-93.474

40.907

-52.567

-63.542

11.020

-52.522

45

T05 Treasury

-869

2.439

1.570

664

3.105

3.769

2.199

T061 OZB woningen

-3.985

26.695

22.710

-2.694

26.115

23.421

710

T062 OZB niet-woningen

0

28.349

28.349

-1.179

27.884

26.705

-1.645

T064 Belastingen Overig

-5

381

376

-192

498

306

-70

T07 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

0

410.212

410.212

-2.414

413.644

411.231

1.019

T08 Overige baten en lasten

-33.689

20.050

-13.639

-34.142

20.613

-13.530

109

T09 Vennootschapsbelasting (VpB)

-600

0

-600

-853

0

-853

-253

T11 Crisisbeheersing en Brandweer

-12.175

1.281

-10.894

-12.101

1.366

-10.735

159

T12 Openbare orde en Veiligheid

-2.929

662

-2.267

-3.298

1.168

-2.130

137

T21 Verkeer en vervoer

-14.111

4.523

-9.588

-15.590

4.896

-10.694

-1.106

T22 Parkeren

-13.680

11.945

-1.735

-14.242

11.888

-2.354

-620

T24 Economische Havens en waterwegen

-650

474

-176

-1.082

905

-177

0

T25 Openbaar vervoer

-1.699

1.927

229

-1.437

1.927

490

261

T31 Economische ontwikkeling

-3.458

237

-3.221

-4.664

427

-4.238

-1.017

T33 Bedrijfsloket en -regelingen

-208

175

-33

-185

126

-59

-26

T34 Arnhem promotie

-5.569

3.895

-1.674

-5.056

3.577

-1.479

194

T42 Onderwijshuisvesting

-20.820

7.070

-13.750

-21.790

8.535

-13.255

495

T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.987

2.927

-3.061

-6.614

3.255

-3.359

-298

T51 Sportbeleid en activering

-14.451

2.845

-11.606

-13.631

2.419

-11.211

394

T52 Sportaccommodaties

-2.265

2.431

167

-3.131

4.018

887

720

T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic

-27.876

6.483

-21.393

-27.968

6.285

-21.683

-290

T54 Musea

-4.336

234

-4.102

-4.442

363

-4.079

23

T55 Cultureel erfgoed

-2.054

934

-1.121

-2.409

958

-1.451

-330

T56 Media

-668

50

-618

-668

50

-618

0

T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea

-7.746

1.165

-6.581

-8.577

1.381

-7.195

-614

T61 Samenkracht en burgerparticipatie

-8.732

948

-7.784

-9.132

2.782

-6.350

1.434

T62 Wijkteams

-15.293

91

-15.202

-15.743

91

-15.652

-450

T63 Inkomensregelingen

-122.977

106.244

-16.732

-124.798

107.740

-17.058

-326

T64 Begeleide participatie

-33.859

1.575

-32.284

-34.057

2.103

-31.954

330

T65 Arbeidsparticipatie

-9.534

4.308

-5.227

-9.030

1.944

-7.086

-1.859

T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.796

50

1.846

-903

24

-879

-2.725

T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen

-7.001

3.456

-3.546

-7.027

5.199

-1.828

1.718

T672 Maatwerkdienstverlening jeugd

-8.150

486

-7.664

-10.994

1.187

-9.807

-2.143

T681 Geescaleerde zorg volwassenen

-40.105

694

-39.411

-40.545

2.094

-38.451

960

T682 Geescaleerde zorg jeugd

-1.418

0

-1.418

-1.823

0

-1.823

-405

T71 Volksgezondheid

-6.047

406

-5.641

-6.202

541

-5.661

-20

T72 Riolering

-12.942

17.044

4.102

-13.006

16.977

3.971

-131

T73 Afval

-8.407

17.634

9.227

-8.712

18.235

9.523

296

T74 Milieubeheer

-11.311

5.879

-5.431

-10.567

4.266

-6.300

-869

T75 Begraafplaatsen en crematoria

-48

16

-32

-32

27

-5

27

T81 Ruimtelijke Ordening

-1.165

0

-1.165

-2.292

36

-2.256

-1.092

T82 Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

-32.108

31.446

-662

-32.768

36.245

3.477

4.139

T83 Wonen en bouwen

-15.727

17.100

1.373

-9.868

13.271

3.403

2.030

Totaal Stad

-621.677

790.052

168.375

-605.372

773.812

168.440

65

Taak

Begroot 2019 definitief

Rekening 2019

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Wijk

T04 Overhead

-37

0

-37

-18

0

-18

19

T11 Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

-6

6

0

0

T12 Openbare orde en Veiligheid

-1.680

147

-1.532

-1.546

6

-1.540

-8

T21 Verkeer en vervoer

-7.137

56

-7.081

-6.871

184

-6.687

393

T22 Parkeren

-2.847

7.696

4.849

-2.736

8.131

5.395

546

T25 Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

0

T31 Economische ontwikkeling

0

0

0

-18

0

-18

-18

T33 Bedrijfsloket en -regelingen

0

0

0

0

14

14

14

T34 Arnhem promotie

0

0

0

0

0

0

0

T42 Onderwijshuisvesting

-5.813

3.308

-2.506

-6.285

3.464

-2.821

-315

T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-12.193

7.064

-5.129

-9.679

7.070

-2.609

2.520

T51 Sportbeleid en activering

-5.373

0

-5.373

-5.165

0

-5.165

208

T52 Sportaccommodaties

-1.567

1.753

186

-2.087

1.808

-279

-465

T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic

-506

0

-506

-548

0

-548

-41

T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea

-5.689

0

-5.689

-5.039

24

-5.014

674

T61 Samenkracht en burgerparticipatie

-12.041

0

-12.041

-11.956

8.614

-3.343

8.699

T62 Wijkteams

-4.260

18

-4.242

-4.105

1

-4.104

139

T63 Inkomensregelingen

-11.467

428

-11.038

-11.602

216

-11.386

-348

T64 Begeleide participatie

-3.392

0

-3.392

-6.575

0

-6.575

-3.183

T65 Arbeidsparticipatie

-8.417

0

-8.417

-7.583

12

-7.571

846

T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-6.167

0

-6.167

-5.087

0

-5.087

1.079

T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen

-27.934

242

-27.692

-38.144

847

-37.297

-9.605

T672 Maatwerkdienstverlening jeugd

-28.691

0

-28.691

-39.101

1

-39.099

-10.409

T681 Geescaleerde zorg volwassenen

-34.554

0

-34.554

-31.693

0

-31.693

2.861

T682 Geescaleerde zorg jeugd

-3.757

0

-3.757

-4.208

0

-4.208

-451

T71 Volksgezondheid

-530

375

-154

-770

384

-385

-231

T72 Riolering

0

0

0

1

0

1

1

T73 Afval

-6.557

201

-6.355

-6.926

201

-6.725

-370

T74 Milieubeheer

-530

1.475

945

-547

1.533

985

40

T83 Wonen en bouwen

0

0

0

-3

0

-3

-3

Totaal Wijk

-191.138

22.763

-168.375

-208.299

32.518

-175.781

-7.406

Totaal

-812.815

812.815

0

-813.671

806.330

-7.341

-7.341

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46