JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Vorderingen op openbare lichamen

7.201

36.037

Rekening-courantverhouding met het Rijk

13.550

20.729

Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

Overige vorderingen

25.716

45.766

Totaal

46.467

102.532

Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

BTW (in 2019 onder overlopende activa)

0

29.296

Debiteuren publiekrechtelijk

7.201

6.741

Totaal

7.201

36.037

Specificatie rekening-courantverhouding met het Rijk

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Rc-verhouding Ministerie van financiën: schatkistbankieren

13.550

20.729

Totaal

13.550

20.729

Specificatie rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Stichting Horeca MSSA

0

0

Stichting Musis en Stadstheater Arnhem

0

0

Totaal

0

0

Specificatie overige vorderingen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bedragen x € 1.000

Vorderingen m.b.t. lokale heffingen

2.216

2.092

Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen

-155

-215

Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid

11.515

11.466

Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid

-6.397

-5.653

Vorderingen op De Connectie

688

4.433

Debiteuren privaatrechtelijk

5.748

7.402

Voorziening oninbaarheid m.b.t. debiteuren privaatrechtelijk

-697

-1.006

Vorderingen op Zorglokaal

0

13.614

Overige vorderingen

12.798

13.633

Totaal

25.716

45.766

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46