JAARSTUKKEN 2019
portal

Home

Jaarrekening

Verloopstaat voorzieningen

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Bedragen x € 1.000

Verplichtingen, verliezen en risico's

10.342

2.432

-954

-1.591

10.229

Totaal

10.342

2.432

-954

-1.591

10.229

Verloopstaat voorzieningen voor verliezen, verplichtingen en risico's

Omschrijving

31-12-2018

Verloop

31-12-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Bedragen x € 1.000

Pensioen wethouders

5.418

2.112

-190

0

7.340

Personele risico's

3.337

297

-750

-988

1.896

Kunstbedrijf

1.214

0

0

-603

611

Spaarverlof

373

23

-14

0

382

Totaal

10.342

2.432

-954

-1.591

10.229

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbetaling van ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor zittende en ex-wethouders op grond van de wet Appa. Deze voorziening dient voor de toekomstige verplichtingen.

Voorziening personele risico’s
Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van getroffen afvloeiingsregelingen met personeelsleden en
reorganisaties.

Voorziening Kunstbedrijf
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van uitvoering van het reorganisatieplan Stichting Kunstbedrijf Arnhem die van toepassing is op de door de gemeente bij de stichting gedetacheerde werknemers.

Voorziening spaarverlof
Dit betreft een voorziening ter dekking van de kosten die samenhangen met de mogelijkheid voor werknemers om verlof te sparen voor nader omschreven doelen. Zodra het opgespaarde verlof wordt opgenomen ontstaat een capaciteitstekort dat opgevangen wordt door de hiertoe gevormde voorziening.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46