JAARSTUKKEN 2019
portal

Stad

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Meedoen in Arnhem; samenkracht, burgerparticipatie, integratie en opvang

In afgelopen jaar zijn inspanningen gericht om onze ambities en doelen te bereiken:

  • Preventie, Informele zorg en mantelzorg - Intensiveren van preventie en vroegsignalering om zwaardere problematiek te voorkomen. Speerpunten waren in 2019 onder andere eenzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van mantelzorgondersteuning zodat het aanbod beter aansluit op de vraag van de mantelzorger en zorgvrager.
  • Voorzieningen - In de wijken waar de behoefte het grootst en de noodzaak het hoogst is zijn ook in 2019 voorzieningen toegevoegd of verbeterd. Uitgangspunt is steeds geweest dat deze voorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn voor bewoners.
  • Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven zijn onverminderd van groot belang en daarom ondersteund door de gemeente. Om de administratieve lasten te verminderen is in 2019 een Shared Service Center (Praktische Zaken) opgezet. Hiervoor is jaarlijks (voor maximaal vier jaar) geld beschikbaar. De raad is begin 2019 geïnformeerd over dit Shared Service Center.
  • Om het meedoen van specifieke doelgroepen te verbeteren is maatwerk ontwikkeld en geleverd. Het gaat om maatwerk op het gebied van taal, netwerk, ondersteuning en werk.
  • Opvang - Er is afgelopen jaar gewerkt aan een aanpak die duurzame uitstroom uit de opvang bevordert. Cruciaal hierin is het bieden van toekomstperspectief op alle leefgebieden, waaronder wonen, taal, werk, participatie, zorg.
  • Vluchtelingen en statushouders - Er is in 2019 een integrale aanpak doorontwikkeld. Zij vinden niet vanzelfsprekend een plek in de samenleving, hiervoor hebben zij op alle gebieden maatwerkondersteuning nodig. Uitgangspunt hierbij is dat ze zo vroeg als mogelijk op alle leefgebieden worden ondersteund (huisvesting, werk, taal, zorg) om te voorkomen dat deze doelgroep lange tijd aan de kant staat. In oktober 2019 is het actieplan nieuwkomers 'Meedoen en Thuisvoelen, een nieuw bestaan in Arnhem 2019-2022' vastgesteld.
  • Als onderdeel van het programma Meedoen in Arnhem is in 2019 in de tweede helft van het jaar gestart met de herijking van de welzijnsopgave. In december 2019 is de raad over het proces geïnformeerd. Naast het herijken van de doelen (wat willen we bereiken?) gaat het ook om het hoe (op welke manier gaan we zorgen dat de doelen worden bereikt?). De budgetten voor welzijn alsmede het opdrachtgeverschap voor grotere organisaties in de stad (zoals Rijnstad, SWOA en MVT) is ook formeel belegd bij de teams Leefomgeving. In een aantal wijken hebben we inmiddels ervaring opgedaan met een nieuwe manier van werken. Onder andere in Malburgen met het jongerenwerk en in de Geitenkamp waar het sociaal wijkteam en Rijnstad nauw samenwerken.

Participatie

In 2019 is ingezet op de drie hoofddoelen om doorbraken naar werk te bereiken. De ontwikkelingen en resultaten in de veranderopgave Doorbraak naar Werk worden beschreven in V3 Doorbraak naar Werk.

Wat betreft de bestandsontwikkeling van het aantal uitkeringen in Arnhem kunnen we in 2019 constateren dat het bijstandsvolume in Arnhem daalt, maar nog minder snel dan in vergelijkbare gemeenten. Het aantal betaalde uitkeringen in Arnhem (inclusief 0-betalingen) is sinds januari 2019 gedaald van 8006 naar 7733 in december 2019. Het aandeel Arnhemmers met een uitkering dat parttime werkt stijgt naar 8%. We naderen daarmee het percentage van vergelijkbare gemeenten (9%). De gemiddelde inkomsten uit parttime werk laten eind 2019 een stijging zien.
Arnhem kent minder instroom dan vergelijkbare gemeenten. Onze instroombeperkende maatregelen blijken effectief te zijn. Daarnaast heeft Arnhem ook minder uitstroom uit de uitkering dan vergelijkbare gemeenten. De uitstroom is door uitstroombevorderende maatregelen in 2019 wel beter dan in 2018, maar nog niet effectief genoeg (uitstroom door handhaving en naar onderwijs is hoger dan in vergelijkbare gemeenten, uitstroom naar werk blijft nog achter bij vergelijkbare gemeenten). Uit de recente bestuursrapportage (december 2019) kunnen we dit mogelijk verklaren door het grote aandeel 45-55 jarigen in ons bestand, een groep die in de regel moeilijker uitstroomt.

Zorg

De huidige transformatie van zorg is ten dele succesvol. Sociale wijkteams hebben steeds meer Arnhemmers in beeld. Het aandeel Wmo-cliënten dat positieve effecten ondervindt van de ondersteuning op zijn of
haar leven, is toegenomen. Zo geeft 80% aan beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil en kan
83% zich beter redden. Daarnaast ontstaat voor 77% van de Wmo-cliënten een betere kwaliteit van
leven door de ingezette ondersteuning.
Tegelijkertijd namen de zorguitgaven en de tekorten in de zorg toe. Met name voor de jeugdzorg waren de uitgaven over 2019 hoger dan geprognosticeerd. In 2019 steeg het aantal unieke cliënten met ongeveer 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Daarnaast nam ook de duur van de verleende zorg toe. Dat betekent dat de kosten voor jeugdzorg in 2019  ongeveer 15% hoger zijn uitgekomen dan in 2018. Om deze stijging tegen te gaan zijn in 2019 al diverse maatregelen in gang gezet.

  • De kwaliteitseisen voor zorgaanbieders zijn verhoogd en verwerkt in de nieuwe inkoopvoorwaarden die per 1 juli 2020 ingaan. Ook het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid is en wordt verder aangescherpt (zie ook de raadsbrief van 25 juni 2019).
  • Er zijn beleidsregels voor Wmo en jeugdhulp vastgesteld. Dit geeft meer duidelijkheid voor inwoners, wijkcoaches en aanbieders over wat onder passende, effectieve en efficiënte zorg wordt verstaan.
  • De aanbesteding van zorg per 1 juli 2020 is voorbereid. Het aantal producten (nu nog ruim 200) is verminderd naar ongeveer 70 en daarmee overzichtelijker geworden. Ook is beter beschreven welk effect van een product verwacht wordt en in welke situatie deze het best passend is.
  • Daarnaast is een aantal maatregelen in de Begroting 2020 geconcretiseerd. Het gaat daarbij om de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen, het hervormen van drang (preventieve maatregelen) in de jeugdzorg, de afbakening tussen jeugdzorg en onderwijs (onder andere dyslexiezorg) en de beweging van verblijfszorg naar ambulante zorg. Deze maatregelen worden in 2020 ingevoerd.
  • De ingangsdatum van de financiële doordecentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten is naar verwachting 1 januari 2022. In 2019 heeft de regionaal procesbegeleider de bestuurlijke verkenning opgeleverd, wat heeft geresulteerd in een set van bestuurlijke uitgangspunten die in 2020 door de lokale gemeenten in de regio Centraal Gelderland dienen te worden vastgesteld.
  • Wat betreft de samenwerking met Menzis (zorgverzekeraar) zijn er twee ontwikkelingen: in 2019 heeft een pilot gelopen met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), waarvan de Sociale wijkteams gebruik konden maken, daar waar het gaat om opdoen van GGz-kennis en afstemming op casusniveau. Begin 2020 wordt deze geëvalueerd. Ook is een nieuwe lokale werkagenda opgesteld voor de jaren 2020-2023, op de thema's en doelgroepen: inclusie, preventie, GGz en ouderen.

Voor het programma Zorg Dichterbij is inmiddels een dashboard beschikbaar waarin op operationeel, tactisch en strategisch niveau zicht is op de toewijzing van producten en diensten.

Armoede en schulden

In 2019 zijn goede stappen gezet om de preventie en vroegsignalering te intensiveren om hierdoor te voorkomen dat mensen in een schuldsituatie terecht komen. De Rekenkamer heeft in maart 2019 aanbevelingen gedaan om de schulddienstverlening te verbeteren. Al deze aanbevelingen zijn meegenomen in de aanbesteding van de nieuwe schulddienstverlening die vanaf januari 2020 is gestart. Daarnaast is een visie "Zij aan zij; schuldenvrij"  opgesteld en is een aantal moties uitgevoerd rondom "Vroeg erop Af", een aanpak voor jongeren, en onze eigen rol als schuldeiser. Er is een start gemaakt met een plan van aanpak voor ondernemers met financiële vragen en/of problemen.

Prestatiedoelen

Meer jeugdigen krijgen passende zorg (op maat en dichterbij)

Turap 2 2019

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is de afgelopen jaren toegenomen. Hierbij is in een eerder stadium passende zorg toegekend waarbij de verwachting zou zijn dat hiermee een beroep op zwaardere specialistische zorg op termijn voorkomen zou kunnen worden. Helaas zien we deze beweging nog niet in de kosten.

Jaarverslag 2019

Het totaal aantal jeugdigen in de jeugdzorg blijft redelijk stabiel, maar de behandelingen worden langer en complexer, met name bij behandeling en begeleiding nemen de aantallen toe. In Arnhem maakt 10,8% van de jongeren gebruik van (specialistische) jeugdzorg (gegevens over 1e helft 2019, CBS). De verwachte verschuiving van complexe zorg naar lichte zorg dichtbij is nog niet zichtbaar. De wijkteams zijn slechts ten dele verantwoordelijk voor doorverwijzing naar zorg; in 2019 wezen zij 46% van de zorg door. Dit is wel gestegen ten opzichte van 2018; toen was dit 43%. De overige verwijzingen verlopen via huisartsen, kinder- en jeugdartsen en de jeugdbescherming.

Meer volwassenen/ ouderen krijgen passende zorg (op maat en dichterbij)

Turap 2 2019

Er worden veel kwetsbare Arnhemmers (bijna 20% van de Arnhemmers is in beeld bij het Sociaal wijkteam) bereikt en uit het Inwonerservaringsonderzoek blijkt dat Arnhemmers over het algemeen tevreden zijn over de geboden zorg. Tegelijkertijd slagen we er  nog onvoldoende in om kwetsbare Arnhemmers zelfredzamer te maken en daarbij passende zorg, in de eigen buurt in te zetten. Hiertoe is in de Perspectiefnota een pakket aan maatregelen voorgesteld om deze gewenste transformatie van zorg te versnellen.

Jaarverslag 2019

Steeds meer inwoners komen in beeld bij de Sociale wijkteams. In de afgelopen jaren is het aandeel Arnhemse inwoners dat in beeld is bij de sociale wijkteams opgelopen naar zo'n 20%. Het aandeel Wmo-cliënten dat positieve effecten ondervindt van de ondersteuning op zijn of haar leven, is toegenomen. Zo geeft 80% aan beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil en kan 83% zich beter redden. Daarnaast ontstaat er voor 77% van de Wmo-cliënten een betere kwaliteit van leven door de ingezette ondersteuning.
Tegelijkertijd zijn de zorguitgaven snel gestegen en is het noodzakelijk om meer grip te krijgen op de uitgaven in het zorgdomein. Het is dus van belang om scherper te sturen op wat onder zorg op maat, zo licht mogelijk en dichtbij verstaan wordt. Daarbij moeten de bewegingen van verblijfszorg naar ambulante zorg en het meer/beter benutten van algemene voorzieningen in de wijk en het eigen sociale netwerk verder gestimuleerd worden. Juist ook om inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen in de eigen woon- en leefomgeving en zoveel mogelijk regie te geven over hun eigen leven.

Meer kwetsbare Arnhemmers nemen actief deel aan de maatschappij

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Het aantal inwoners dat actief deelneemt aan de maatschappij middels Activerend Werk is gestegen ten opzichte van 2018. De stijging wordt (deels) verklaard doordat Activerend Werk sinds mei 2018 in toenemende mate wordt geïndiceerd in combinatie met Beschermd Wonen. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat inwoners niet alleen actief deelnemen maar dat er ook sprake is van ontwikkeling, zowel persoonlijk als op de participatieladder.

Meer kwetsbare Arnhemmers verplaatsen zich zelfstandig zonder specialistische vervoersvoorziening

Turap 2 2019

Het aantal toewijzingen voor doelgroepenvervoer is de afgelopen jaren gestegen. Op dit moment wordt gewerkt aan duidelijke kaders en richtlijnen om te zorgen dat alleen Arnhemmers die afhankelijk zijn voor doelgroepenvervoer, hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast wordt gewerkt aan het beter zichtbaar maken van de voorliggende voorzieningen om passende alternatieven te kunnen bieden.

Jaarverslag 2019

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de bijeenkomsten van de OV-ambassadeurs en het vrijwilligersvervoer via Automaatje. Gegevens over meer gebruik van OV door de doelgroep is niet inzichtelijk.  
Ook in 2019 zien we dat het gebruik van vraagafhankelijk vervoer nog steeds een stijging kent, dit is regionaal ook het geval. Het aantal gebruikers van vervoer naar (groeps)begeleiding volwassenen en jeugd en naar scholen (leerlingenvervoer) blijft eveneens stijgen. Daarmee zien we ook een stijging in de kosten.

Er zijn voldoende geschikte en betaalbare woningen voor kwetsbare Arnhemmers in 2025

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Corporaties en gemeente hebben woonafspraken. Er zijn jaarlijks 120 sociale huurwoningen beschikbaar voor doorstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en intramurale jeugdvoorzieningen. Voor een aantal doelgroepen is het nog steeds lastig aan een woning te komen, ook omdat ze niet voor bovengenoemde woningen in aanmerking komen.

Er zijn voldoende geschikte en betaalbare woningen voor jeugd (18-/18+)

Turap 2 2019

Veel jongeren melden zich met een woonvraag, instellingszorg is niet nodig in die gevallen. Zelfstandige woningen zijn nog niet passend, omdat deze jongeren nog een of andere vorm van (woon)begeleiding nodig hebben. We onderzoeken hoe we binnen de woonafspraken meer jongeren uit de instelling kunnen laten uitstromen naar geschikte woningen (dat wil zeggen woonvormen met begeleiding).  

Jaarverslag 2019

Er zijn jaarlijks 120 sociale huurwoningen beschikbaar voor doorstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en intramurale jeugdvoorzieningen.

In 2025 woont de (O)GGZ doelgroep beschermd (zelfstandig) thuis

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

We zien een afname in het gebruik van intramurale zorg en de woonafspraken voorzien (tot op heden) in voldoende uitstroommogelijkheden.

Meer kwetsbare Arnhemmers wonen in een passende (fysieke) omgeving

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Er zijn twee werkgroepen met onder andere woningcorporaties actief geweest rondom het thema levensloopgeschikte woningen en woningaanpassingen. De opbrengsten hiervan worden in 2020 verwacht.

Meer gelijke kansen voor Arnhemse kinderen die opgroeien in armoede

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Kansrijk Opgroeien - de wijkinitiatieven en voorzieningen voor kinderen die in armoede opgroeien zijn verder ontwikkeld. In de meeste gebieden zijn in bepaalde wijken voor de kinderen van de basisschool naschoolse activiteiten gerealiseerd. Met de deelnemende partijen zijn meerjarige afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de naschoolse activiteiten. De GelrePas is toegankelijk voor gezinnen met kinderen tot 130% van de bijstandsnorm.

Beter borgen bestaanszekerheid minima

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Het gebruik van de diverse armoederegelingen is groter dan begroot. Tegelijkertijd weten we dat niet alle Arnhemmers die het nodig hebben ook gebruik maken van de regelingen.

De GelrePas is toegankelijk voor gezinnen met kinderen tot 130% van de bijstandsnorm. De nieuwe aanbesteding Collectieve ziektekostenverzekering is afgerond. De herijking van het armoedebeleid is in gang gezet.

Minder (problematische) schulden bij inwoners en ondernemers

Turap 2 2019

In de afgelopen periode hebben minder inwoners met schulden een beroep gedaan op schulddienstverlening. Op basis van landelijke cijfers gaan we ervan uit dat het aantal inwoners met schulden niet is gedaald. Daarom benaderen we de potentiële groep inwoners met schulden pro-actiever (onder andere door Vroeg Eropaf en de campagne 'Kom uit je Schuld'). Tevens maken we de schulddienstverlening beter toegankelijk.

Jaarverslag 2019

Ook in 2019 is geconstateerd dat het bereiken van inwoners met problematische schulden verbeterd kan worden. Daarom is een nieuwe schulddienstverlening voorbereid en is ingezet op meer preventie. Per 1 januari 2020 gaat een verbeterde dienstverlening voor inwoners van start. In 2019 is geanalyseerd welke dienstverlening aan ondernemers wordt aangeboden en wat de verbeterpunten hierbij zijn. Begin 2020 heeft het college besloten om een pilot uit te voeren om ervaringen op te doen met het bieden van hulp aan ondernemers met financiële vragen en/of schulden.

Minder jongeren in financiële problemen

Turap 2 2019

Veel jongeren worden, ook in Arnhem, beperkt in het werken aan hun toekomst doordat zij schulden hebben. Om deze reden zijn we gestart met het Jongerenperspectieffonds (JPF). Het blijkt moeilijk om jongeren die hiervoor in aanmerking komen te vinden en bereiken. Daarom verbeteren we de toegang en vergroten we de bekendheid. Dit doen we onder andere in samenwerking met Sociale wijkteams, Dullertsstichting en onderwijs (met name Rijn IJssel).

Jaarverslag 2019

In 2019 zijn gesprekken gevoerd met jongeren om na te gaan welke hulp zij wensen bij financiële problemen. De aanbevelingen die hieruit zijn voortgekomen worden in 2020 verwerkt in een nieuw preventiebeleid. De praktijk van het Jongeren Perspectief Fonds is geëvalueerd. Naar aanleiding van de aanbevelingen zijn nieuwe werkafspraken gemaakt. Ook is er een samenwerkingsplan opgesteld met het Rijn IJssel college, Opr€cht, Plangroep en de Sociale wijkteams.  

Meer perspectief op werk en een hoger besteedbaar inkomen voor minima (directe link naar Doorbraak naar Werk)

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

De voorbereiding van een nieuwe armoedeaanpak in gang is gezet. Hierin wordt de relatie met werk nog explicieter gelegd. De aanpak wordt uitgewerkt in 2020.

Voorkomen en aanpakken zorggerelateerde woonoverlast onder andere door het bevorderen van het begrip en draagvlak in de wijk voor kwetsbare medemensen.

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Op de website van de gemeente is in 2019 een meldpunt ingericht voor het melden van woonoverlast. Hierbij is ook aandacht voor zorggerelateerde woonoverlast.

Een sterkere samenleving door meer deelname en zelfregie Arnhemse inwoners

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

In 2019 zijn om burgerparticipatie te stimuleren de regeling burgerkracht en de wijkinitiatievenregeling uitgevoerd. De Teams Leefomgeving zijn meestal betrokken bij het ondersteunen van aanvragen. In 2020 wordt de regeling burgerkracht geëvalueerd.

Beter laten aansluiten van vraag en aanbod van mantelzorgondersteuning

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

In 2019 is een akkoord gesloten tussen samenwerkende partijen op het terrein van mantelzorg. Daarbij is mantelzorg een belangrijke vorm van (informele) zorg. Mantelzorg is vaak verbonden aan iedere zorgvraag. Dat vraagt om erkenning en aandacht voor de positie, inzet en kwetsbaarheid van de mantelzorger en een benadering op maat. Waardering voor mantelzorgers krijgt vormen via het mantelzorgcompliment.

Het Arnhems Mantelzorg Akkoord wordt elke 2 jaar geëvalueerd en naar bevind van zaken aangepast. De evaluatie over 2019 komt in het voorjaar 2020 naar de raad

Er is veel geïnvesteerd in diverse wijkprojecten. Bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van bewonersondersteuning (gefinancierd vanuit de teams Leefomgeving budgetten).
Er is meer samenwerking tussen grotere stedelijke partners en de teams Leefomgeving en de Sociale wijkteams (voorbeeld Malburgen en Geitenkamp).
Er is een betere aansluiting van bestaande welzijnsvoorzieningen / algemene voorziening op de zorg.

Verbeteren van het aanpakken van eenzaamheid

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

In 2019 is in een goedbezochte bijeenkomst georganiseerd rondom het thema eenzaamheid. Op basis van de input uit de gesprekken is een uitvoeringsagenda eenzaamheid opgesteld. Hiermee is ook uitvoering gegeven aan de motie van de raad.
Arnhem heeft zich afgelopen jaar aangesloten bij het landelijk pact Een tegen Eenzaamheid. In het najaar zijn in verschillende  wijken ontmoetingen georganiseerd rondom het thema eenzaamheid.

Verbeteren duurzame uitstroom uit de opvang

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Voorafgaand aan uitstroom uit de opvang wordt met betrokkene een plan gemaakt dat het toekomstperspectief op alle leefgebieden bestrijkt. Per leefgebied wordt bekeken of in het nazorgtraject begeleiding nodig is en zo ja, in welke vorm en voor welke periode. De partners in de keten werken hierin steeds nauwer samen.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46