JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Bevorderen uitstroom (nood)opvang uitgeprocedeerde asielzoekers met perspectief voor de asielzoeker

Specifiek voor vluchtelingen en statushouders is in 2019 een integrale aanpak doorontwikkeld. Zij vinden niet vanzelfsprekend een plek in de samenleving, hiervoor hebben zij op alle gebieden maatwerk in ondersteuning nodig. Uitgangspunt hierbij is dat ze zo vroeg als mogelijk op alle leefgebieden worden ondersteund (huisvesting, werk, taal, zorg) om te voorkomen dat deze doelgroep lange tijd aan de kant staat.
In oktober 2019 is het actieplan nieuwkomers 'Meedoen en Thuisvoelen, een nieuw bestaan in Arnhem 2019-2022' vastgesteld. Het actieplan dient als kapstok voor beschikkingen en opdrachten voor gesubsidieerde instellingen op dit onderdeel.
In 2019 zijn 12 cliënten uitgestroomd uit de noodopvang.

Bevorderen zelfregie en betrokken netwerk bij aanpak sociale problematiek

Preventie, Informele zorg en mantelzorg - Intensiveren van preventie en vroegsignalering om zwaardere problematiek te voorkomen. Speerpunten waren in 2019 onder andere eenzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van mantelzorgondersteuning zodat het aanbod beter aansluit op de vraag van de mantelzorger en zorgvrager.

Voorzieningen - In de wijken waar de behoefte het grootst en de noodzaak het hoogst is zijn ook in 2019 voorzieningen toegevoegd of verbeterd. Uitgangspunt is steeds geweest dat deze voorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn voor bewoners.

Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven zijn onverminderd van groot belang en daarom ondersteund door de gemeente. Om de administratieve lasten te verminderen is in 2019 een Shared Service Center (Praktische Zaken) opgezet. Hiervoor is jaarlijks (voor maximaal vier jaar) geld beschikbaar. De raad is begin 2019 geïnformeerd over dit Shared Service Center.

Om het meedoen van specifieke doelgroepen te verbeteren is  maatwerk ontwikkeld en geleverd. Maatwerk op het gebied van taal, netwerk, ondersteuning en werk.

Door inzet gerichte preventie voorkomen dat jongeren door problemen zware zorg nodig hebben

Als onderdeel van het programma Meedoen in Arnhem is in 2019 in de tweede helft van het jaar gestart met de herijking van de welzijnsopgave. In december 2019 is de raad over het proces geïnformeerd. Door goede voorzieningen in de wijken wordt voorkomen dat jongeren zware zorg nodig hebben.

In een aantal wijken hebben we inmiddels ervaring opgedaan met een nieuwe manier van werken. Onder andere in Malburgen met het jongerenwerk en in de Geitenkamp waar het Sociaal wijkteam en Rijnstad nauw samenwerken. In beschikkingen en opdrachten voor gesubsidieerde instellingen is toegewerkt naar een betere aansluiting tussen de bestaande welzijnsvoorzieningen en de algemene voorzieningen. Waar mogelijk  zijn ook de Sociale wijkteams betrokken bij de opdrachtverstrekking aan derde partijen.

Bestrijding van discriminatie en acceptatie van diversiteit

Blijvende inzet op sociale acceptatie van alle Arnhemmers, ongeacht achtergrond, beperking of geaardheid. Discriminatie wordt aangepakt. Het bestaande uitvoeringsplan is de basis geweest. In 2020 wordt dit plan in samenwerking met partners in de stad herzien en aangeboden aan de raad.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46