JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Kansrijk (perspectiefrijk) opgroeien in Arnhem; vormgeven wijkgerichte aanpak

De wijkinitiatieven en voorzieningen voor kinderen die in armoede opgroeien zijn verder ontwikkeld. In de meeste gebieden zijn in bepaalde wijken voor de kinderen van de basisschool naschoolse activiteiten gerealiseerd. Met de deelnemende partijen zijn meerjarige afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de naschoolse activiteiten. De GelrePas is toegankelijk voor gezinnen met kinderen tot 130% van de bijstandsnorm.

Intensiveren van preventie: voorkomen van financiële problemen (dichtbij)

Er is met name vooronderzoek gedaan met betrekking tot behoefte van inwoners op het gebied van preventief aanbod. De concrete uitwerking volgt in 2020.

Intensiveren van vroegsignalering (dichtbij)

Vroeg Eropaf is onderdeel van de schuldenaanpak. Er zijn in 2019 nieuwe crediteuren aangesloten voor meer bereik. En er is een nieuw convenant ondertekend.

Onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie van inkomensondersteunende maatregelen

Het college heeft een onderzoek laten uitvoeren door het Nibud, Arnhemse Minima Effect rapportage. Deze geeft inzicht in de financiële situatie van diverse huishoudens met weinig inkomen. Ook geeft het inzicht in een eventuele armoedeval in het geval inwoners (meer) gaan werken. Dit onderzoek wordt gebruikt voor het opstellen van de herijking van het armoedebeleid.

Blijven inzetten op terugdringen beschermingsbewind

Er wordt een convenant gesloten met bewindvoerders. Hiermee wil de gemeente beter sturen op kwaliteit, kosten en doorstroom.

Sturen op meer samenwerking tussen betrokken partners in de stad

De gemeente is actief betrokken bij de Arnhemse Dialoog om de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het vraagstuk van armoede en schulden te stimuleren. Daarnaast zijn nieuwe afspraken met het jeugdfonds sport en cultuur voorbereid. Het beantwoorden van het huisvestingsvraagstuk en daarmee ook de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op het gebied van armoedebestrijding is in gang gezet.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46