JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Verbeteren aanpak personen met verward gedrag

Door het aanjaag- en schakelteam Verwarde Personen (VWS) is het doel geherformuleerd naar: een goed werkende aanpak. Veel ligt buiten gemeentelijke invloedssfeer. Er is op regioniveau samenwerking tussen de ketenpartners: een regionale stuurgroep en het platform, onder regie van VGGM. In 2020 wordt de Arnhemse gemeentelijke aanpak doorontwikkeld.

Sturen op kwaliteit en resultaat (mede gericht op afschaling specialistische zorg)

De kwaliteitseisen aan zorgaanbieders zijn verhoogd door het vaststellen van het nieuwe kwaliteitskader. Deze hogere kwaliteitseisen zijn verwerkt in de nieuwe inkoopvoorwaarden die medio 2020 van kracht worden. Daarnaast zijn in de nieuwe inkoopvoorwaarden de eisen bij de verschillende zorgvormen aangescherpt. Wijkcoaches en aanbieders moeten doelgerichter gaan werken en daarbij de zelfredzaamheid van inwoners gaan stimuleren of tenminste stabiliseren als dat passend en haalbaar is.
De aanpak om meer te sturen op kwaliteit en resultaat is ook verwerkt in de beleidsregels Wmo en Jeugdhulp die het college in december heeft vastgesteld. In 2020 zal goed gemonitord worden of de gewenste effecten ook optreden en waar nodig worden bijgestuurd.

Prestatieafspraken maken met corporaties over zorgaanbod

Binnen de afspraken met de corporaties rond de uitstroom van kwetsbare mensen, zijn afspraken gemaakt over de begeleiding die zij ontvangen bij het wonen. Er is dus altijd gedurende een bepaalde periode ondersteuning bij het wonen.

Huisvestingsprogramma ontwikkelen voor diverse doelgroepen

Een opdracht voor het doelgroepenonderzoek wonen en zorg is geformuleerd op basis van een uitvraag binnen de verschillende taakvelden die zich bezighouden met ondersteuning van kwetsbare inwoners.
In 2020 wordt het doelgroepenonderzoek uitgevoerd.

Opstellen van een visie wonen-zorg- welzijn

In 2019 is in afstemming met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties en teams Leefomgeving een position paper opgesteld rond de thema's wonen en zorg. In 2020 zullen op basis van dit position paper acties en planvorming verder worden uitgewerkt.

Voorkomen van huisuitzettingen

Het Meldpunt Ontruimingen is een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties, gemeente Arnhem, Rijnstad en VGGM. Daarin is onder meer afgesproken dat uitzetting van sociaal kwetsbare bewoners op basis van huurschuld voorkomen moet worden, en dat er hulp komt bij het op orde brengen van problemen van financiële en andere aard. Arnhemse huurders met een vonnis tot huisuitzetting, krijgen hulp bij het op orde krijgen van de financiële problematiek en eventuele problemen op andere levensgebieden. Doel is de vergroting van de financiële zelfredzaamheid en het blijven wonen in de huidige woning.
De resultaten over 2019 zijn nog niet beschikbaar.

Vergroten inzicht of passende zorg en gewenste afschaling wordt bereikt (monitoring)

In 2019 hebben we een bestuursrapportage ontwikkeld. In december 2019 is deze voor het eerst gedeeld met de gemeenteraad.
In 2020 zullen drie bestuursrapportages verschijnen en vindt een inhoudelijke doorontwikkeling plaats.

Verbeteren passend vangnet voor mensen in een kwetsbare situatie

Arnhem neemt sinds 1 juli 2019 als een van de 14 pilotgemeentes deel aan het Actieprogramma Dak- & Thuisloze Jongeren, met als doel het aantal dakloze jongeren te reduceren tot nul eind 2021. De periode juli-december 2019 is gebruikt voor het inzichtelijk maken van de opgave in Arnhem.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46