JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Intensiveren van preventie en vroegsignalering

De wijkcoaches hebben kennis van het netwerk in de wijk en gebruiken dit optimaal om preventie en vroegsignalering meer in te zetten. Door nauwe samenwerking met huisartsenpraktijken en het onderwijs (zowel basis als voortgezet) worden eventuele problemen eerder gesignaleerd en aangepakt.

Versterken van de toegang en toewijzing van zorg en ondersteuning

Gezamenlijk zijn de sociale wijkteams en teams leefomgeving verantwoordelijk voor een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van beschikbare middelen, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein. Resultaat: de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk. De sociale wijkteams zijn hierbij verantwoordelijk voor de toegang en daarmee toewijzing van specialistische zorg en ondersteuning binnen de huidige kaders van doelmatig en adequaat.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46