JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen begroting 2019 en de rekening verklaard.

Onderwerp

Toelichting

Totale

V/N

I/S

AR/

afwijking

BR

(x €1.000)

Lasten

-7.363

N

Jeugd ZIN inclusief jeugdbescherming (Zorg)

De in 2018 geconstateerde forse stijging van de inzet van begeleiding en jeugd en opvoedhulp heeft zich in 2019 doorgezet. Hierdoor lopen de tekorten op jeugdzorg verder op. Het totale tekort op zorg in natura bij Jeugd inclusief jeugdbescherming is € 17,9 miljoen, waarvan € 3,3 miljoen op stad en € 14,6 miljoen op de wijken staat. Inclusief het voordeel op jeugdzorg PGB (zie op wijken) en exclusief interne beleidsuren komt het totale tekort op jeugdzorg uit op € 15,2 miljoen. Zie voor nadere toelichting raadsbrief van 7 januari 2020.

-3.302

N

S

AR

Beschermd wonen (Zorg)

Beschermd wonen heeft door de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis een overschot op de begroting van de wijken. Op programma 6 is er een nadeel. Voor 2020 is de begroting realistischer opgebouwd en het voordeel op de wijken afgeraamd.

-1.710

N

I

AR

WMO (begeleiding, dagbesteding) (Zorg)

Vergelijkbaar bij de ontwikkelingen in de Jeugdzorg, zet ook bij de WMO de in 2018 geconstateerde stijging van begeleiding door. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de ingezette ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis.

-1.081

N

I

AR

Doorbelasting aandeel wijken (Zorg)

Doorbelasting aandeel wijken (Zorg).

-1.807

N

I

AR

Hulpmiddelen (Zorg)

Dit zijn kosten die zijn gemaakt voor de overname van Hulpmiddelencentrum door Medipoint. Binnen het budget is hier geen rekening mee gehouden.

-201

N

I

AR

Stichting Sociale Wijkteams (Zorg)

De taken van de Stichting Sociale Wijkteams zijn uitgebreid. De begroting is niet aangepast, waardoor een nadeel is gerealiseerd.

-130

N

S

AR

Huishoudelijke hulp toelage (Zorg)

Er vindt een verschuiving plaats van de inzet van de HHT ten laste van de huishoudelijke hulp (zie de wijken). Deze is waarschijnlijk veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief.

284

V

I

AR

Armoedebestrijding (regelingen incl. capaciteitsinzet)

Er is een grotere vraag geweest naar armoederegelingen. Hierdoor is de totale overschrijding voor armoedebestrijding (inclusief capaciteitsinzet) -€0,8 miljoen. Dit bestaat uit overschrijding in de kosten op stedelijke voorzieningen (-€0,16 miljoen), kosten in de wijken (-€0,36 miljoen), baten in de wijken (€0,06 miljoen), lagere onttrekking (-€0,17 miljoen) en hogere dotatie (-€0,17 miljoen) dan begroot.

-164

N

I

AR

Werkinvesteringsfonds

Zoals in de raadsbrief "Voortgang Doorbraak naar Werk" van 19-12-2019 is gecommuniceerd, is in het kader van het Werkinvesteringsfonds 1 project gehonoreerd en van start gegaan, bevinden 2 projecten zich in de opstartfase en zijn 3 projecten in aanvraag voor een bijdrage uit het Werkinvesteringsfonds. In de begroting 2019 was rekening gehouden met €750.000 aan lasten voor Werkinvesteringsfonds met daar tegenover een gelijk bedrag als onttrekking aan de BR Werk-Investeringsfonds. Gezien het feit dat in 2019 1 project is gehonoreerd voor een bedrag van €39.000 ontstaat er een voordeel van €711.000 op de begrote lasten. Aangezien er een koppeling is met de BR Werk-Investeringsfonds vindt er een onttrekking van €39.000 plaatst en ontstaat op de onttrekking reserve daarmee een nadeel van € 711.000. Per saldo is daarmee het resultaat 0.

711

V

I

BR

BBZ

Op de regeling Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) ontstaat per saldo een tekort van € 115.000 (saldo op baten en lasten). Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de kosten voor periodieke uitkeringen die hoger uitvallen dan de vergoeding vanuit het rijk.

207

V

I

AR

BUIG (excl. vrijval voorziening dubieuze debiteuren)

De begroting is gebaseerd op de realisatie van de uitkeringsuitgaven van het voorgaande jaar en de door het rijk verwachte procentuele landelijke ontwikkeling voor het komende jaar. In de jaarrekening 2019 is er een tekort van per saldo circa € 1 miljoen (circa € 600.000 op stad en €400.000 op wijk, zie ook baten) zichtbaar ten opzichte van het tekort waarmee in de begroting 2019 rekening is gehouden. Zoals in de raadsbrief "Voortgang Doorbraak naar Werk" van 19-12-2019 is gecommuniceerd zien we dat we in het afgelopen jaar kleine stappen hebben gezet richting de landelijke lijn. Op de instroom presteert Arnhem relatief goed, echter zien we dat Arnhem minder uitstroom realiseert dan vergelijkbare gemeenten, onze maatregelen zijn hier nog niet effectief genoeg.

-2.315

N

S

AR

MO/OGGZ

Het budget op maatschappelijke opvang is niet volledig benut. Op dit budget wordt daarom vanaf 2020 structureel afgeroomd.

982

V

I

AR

Statushouders

Medio 2019 zijn 2 decentralisatie-uitkeringen (landelijke voorziening vreemdelingen en maatschappelijke begeleiding asielzoekers/statushouders) toegevoegd aan dit budget. Deze budgetten zijn niet volledig uitgenut en het resultaat wordt opgenomen in de (nieuwe) hiervoor in het leven geroepen bestemmingsreserve.

646

V

I

BR

Vrouwenopvang

Arnhem is centrumgemeente voor de vrouwenopvang en bestrijding huiselijk geweld en voert daarop aanvullend lokaal beleid. Binnen de huidige regionale afspraken en het lokale beleid is het budget vrouwenopvang/huiselijk geweld niet volledig benut. In de MJPB 2020-2023 is dit budget daarom vanaf 2020 structureel afgeroomd.

176

V

I

BR

Vrijval Voorziening

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken (Raadsbrief dd 10-12-2019 - gemeente als schuldeiser).
Vrijval van €0,533 miljoen op regulier programma R6 en €0,323 miljoen op de wijkprogramma's. Hiervan €0,050 miljoen gedoteerd aan BR Bedrijfsvoering voor invoering nieuw debiteurenbeleid.

533

V

I

AR

Transformatieopgave Werk & Inkomen (opleidings-, frictie- en implementatiekosten)

De organisatieontwikkeling heeft enkele maanden vertraging opgelopen in verband met onderhandelingen tussen werkgever, OR en vakbonden.(zie raadsbrief "Voortgang Doorbraak naar Werk" van 19-12-2019). Er is daarom nog maar een beperkt bedrag van de in 2019 beschikbare € 2 miljoen uitgegeven. Omdat dit bedrag nog niet is uitgegeven zal ook de begrote onttrekking aan de BR bedrijfsvoering niet worden gedaan. Per saldo is daarmee het voordeel nihil.

2.041

V

I

AR/BR

Uren beleid

Er is extra beleidscapaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze beleidscapaciteit is gedekt uit programma middelen. Zie ook baten

-2.581

N

I

AR

Boekhoudkundige budgetneutrale aanpassing van de interne doorbelastingen

Als gevolg van het boekhoudkundig salderen van interne doorbelastingen zijn de baten en de lasten voor programma Participatie en Maatschappelijke ondersteuning met € 192 duizend verlaagd, in de begroting van 2019 waren deze bedragen niet gesaldeerd. Voor 2020 zijn de interne doorbelastingen ook in de begroting gesaldeerd.

192

V

I

AR

Overige

Saldo van diverse mutaties zorg, welzijn, participatie, etc.

156

V

I

AR

Baten

6.662

V

LVB bijdrage uit de regio (Zorg)

De LVB bijdrage zijn niet begroot als baat. Hierdoor hebben we een voordeel van €0,918 miljoen.

918

V

I

AR

Teruggevorderde zorgkosten Jeugd andere gemeenten (Zorg)

In verband met het woonplaatsbeginsel betaalt de gemeente waar een cliënt als inwoner staat ingeschreven de zorg. De kosten van zorg aan cliënten die als inwoner van andere gemeenten zijn geregistreerd, zijn teruggevorderd. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

606

V

I

AR

Teruggevorderde subsidies (Zorg)

Teruggevorderde subsidies vorige jaren.

313

V

I

AR

Eigen bijdrage WMO en beschermd wonen (Zorg)

Inkomsten uit eigen bijdragen WMO en Beschermd wonen zijn door toename van het aantal cliënten hoger dan begroot.

1.710

V

I

AR

BUIG

De baten van het rijk voor de gebundelde uitkeringen zijn hoger dan begroot. Hier staan hogere lasten tegenover. Zie toelichting bij lasten.

1.744

V

I

AR

Dividend Scalabor

De AvA van Scalabor heeft besloten tot een dividenduitkering van € 500.000. Dit dividend is het gevolg van een gedoserde opbouw van de organisatie en een positief jaarresultaat 2018.

500

V

I

AR

BBZ

Op de regeling Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) ontstaat per saldo een tekort van € 115.000 (saldo op baten en lasten). Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de kosten voor periodieke uitkeringen die hoger uitvallen dan de vergoeding vanuit het rijk.

-322

N

I

AR

MO/OGGZ

Voor 2 subsidies is een hogere rijksbijdrage ontvangen dan begroot.

132

V

I

AR

MO/OGGZ

Dit voordeel is ontstaan door teruggevorderde subsidies van vorige jaren.

189

V

I

BR

Uren beleid

Zie toelichting lasten

678

V

I

AR

Overige

Saldo van diverse mutaties zorg, participatie, welzijn (onder andere asielzoekers, vrouwenopvang).en de interne doorbelasting

194

V

I

AR

De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.

Reserve

Begroting

Rekening

Afwijking

Omschrijving

Definitief

2019

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan reserves

-8.797

-10.211

-1.414

BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop

-3.118

-3.329

-210

BR Beschermd en Weerbaar

0

-230

-230

BR Toez.peuterspeelzalen en gastouderopv

0

-155

-155

BR Werk-Investeringsfonds

-2.500

-2.500

0

BR Bedrijfsvoering

0

-50

-50

BR WMO en jeugdzorg

-3.179

-3.179

0

BR Wijkfonds Arnhemse Broek

0

-2

-2

BR Wijkfonds Arnhem West

0

-11

-11

BR Wijkfonds De Laar

0

-9

-9

BR Wijkfonds Presikhaaf West

0

-4

-4

BR Wijkfonds Spijkerkw./Spoorw.

0

-4

-4

BR Wijkfonds Schuytgraaf

0

-6

-6

BR Wijkfonds Rijkerswoerd

0

-18

-18

BR Wijkfonds Klarendal

0

-6

-6

BR Inburgering,integratie en asiel

0

-709

-709

Ontrekkingen aan reserves

7.902

6.551

-1.350

AR Algemene Reserve

100

2.084

1.984

BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop

2.591

2.381

-210

BR Wijkfonds Arnhem Centrum

0

2

2

BR Burgerinitiatieven sociaal domein

592

246

-346

BR Werk-Investeringsfonds

750

39

-711

BR Kapitaallasten

16

16

0

BR Bedrijfsvoering

2.100

0

-2.100

BR Wijkfonds Arnhem West

0

3

3

BR Wijkfonds Elderveld

0

0

0

BR Wijkfonds Geitenkamp

0

6

6

BR Wijkfonds Vredenburg/Kronenburg

0

1

1

BR Wijkfonds Malburgen

0

15

15

BR Wijkfonds St. Marten/Sonsbeekkw.

0

0

0

BR Transitie Presikhaaf / Scalabor

1.752

1.752

0

BR Revolverend fonds (schuld)

0

4

4

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46