JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Sturen op kwaliteit en resultaat (mede gericht op afschaling specialistische zorg)

De kwaliteitseisen aan zorgaanbieders zijn verhoogd door het vaststellen van het nieuwe kwaliteitskader. Deze hogere kwaliteitseisen zijn verwerkt in de nieuwe inkoopvoorwaarden die medio 2020 van kracht worden. Daarnaast zijn in de nieuwe inkoopvoorwaarden de eisen bij de verschillende zorgvormen aangescherpt. Wijkcoaches en aanbieders moeten doelgerichter gaan werken en daarbij de zelfredzaamheid van inwoners gaan stimuleren of tenminste stabiliseren als dat passend en haalbaar is.
De aanpak om meer te sturen op kwaliteit en resultaat is ook verwerkt in de beleidsregels Wmo en Jeugdhulp die het college in december heeft vastgesteld. In 2020 zal goed gemonitord worden of de gewenste effecten ook optreden en waar nodig worden bijgestuurd.

Ontschotten van zorgsystemen en financieringsstromen (WMO, WLZ, ZVW, P-wet en jeugdwet)

Bij het ontschotten van zorgsystemen en financieringsstromen is het Rijk als stelselverantwoordelijke primair aan zet. De gemeente Arnhem neemt in G-40-verband deel aan de lobby om tot ontschotting te komen en voldoende middelen te krijgen om zorgtaken uit te kunnen voeren. Het is een zaak van lange adem, waarbij ook veel aandacht nodig is om te voorkomen dat vanuit het Rijk nog meer versnippering en decentralisatie van zorgtaken wordt doorgevoerd, zoals recent ook bleek in de jeugdzorg.

Vergroten inzicht of passende zorg en gewenste afschaling wordt bereikt (monitoring)

In 2019 hebben we een bestuursrapportage ontwikkeld. In december 2019 is deze voor het eerst gedeeld met de gemeenteraad.
In 2020 zullen drie bestuursrapportages verschijnen en vindt een inhoudelijke doorontwikkeling plaats.

Versterken activerende schulddienstverlening. Hulp bij financiële problemen

In 2019 is er een aanbestedingsproces geweest waarin we de huidige opdracht voor schulddienstverlening geëvalueerd hebben. In de opdracht voor 2020 zijn de aanbevelingen verwerkt om zo nog betere dienstverlening aan te kunnen bieden aan de inwoners van Arnhem.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46