JAARSTUKKEN 2019
portal

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Taakvelden

Prestaties

Meer leerlingen zijn zelfredzaam in het OV, op de fiets of via netwerk

Ook dit jaar zijn er weer leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de Reiskoffer, het project waarin leerlingen leren om gebruik te gaan maken van Openbaar Vervoer (OV). Echter zijn de aantallen nog beperkt. Daarnaast is er in het gebruik van leerlingenvervoer een toename.

Kostenbesparing op het leerlingenvervoer

Het budget leerlingenvervoer is onderdeel van het budget maatwerkvervoer (doelgroepenvervoer). Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuwe verordening leerlingenvervoer die aansluit bij de werkwijze van de Sociale wijkteams. Ook in 2019 is er een stijging in het gebruik van leerlingenvervoer en daarmee een stijging in de kosten.

Sturen op kwaliteit en resultaat (mede gericht op afschaling specialistische zorg)

De kwaliteitseisen aan zorgaanbieders zijn verhoogd door het vaststellen van het nieuwe kwaliteitskader. Deze hogere kwaliteitseisen zijn verwerkt in de nieuwe inkoopvoorwaarden die medio 2020 van kracht worden. Daarnaast zijn in de nieuwe inkoopvoorwaarden de eisen bij de verschillende zorgvormen aangescherpt. Wijkcoaches en aanbieders moeten doelgerichter gaan werken en daarbij de zelfredzaamheid van inwoners gaan stimuleren of tenminste stabiliseren als dat passend en haalbaar is.
De aanpak om meer te sturen op kwaliteit en resultaat is ook verwerkt in de beleidsregels Wmo en Jeugdhulp die het college in december heeft vastgesteld. In 2020 zal goed gemonitord worden of de gewenste effecten ook optreden en waar nodig worden bijgestuurd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46