JAARSTUKKEN 2019
portal

Stad

Economie

Aantrekken van bezoekers, bewoners, bedrijven en bollebozen door inzet op toerisme en marketing

De sturing en uitvoering van citymarketing is verzelfstandigd. De stichting Made in Arnhem is opgericht en er is een structurele subsidie beschikbaar. De stichting heeft gewerkt aan de professionalisering (statuten, inrichten uitvoeringswerkorganisatie en vaststellen uitvoeringsagenda) en verschillende activiteiten: Time to Momo is gelanceerd, de schutting bij het station is beschilderd in het kader van 75 jaar slag om Arnhem en er is een Merkenbureau opgericht dat aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een beeldmerk Arnhem. Ook zijn we genoemd in de Lonely Planet (Best in Travel) en The Guardian.

De kernwaarden van Arnhem hebben het afgelopen jaar een ontwikkeling doorgemaakt. Uit gesprekken met stakeholders in de stad bleek ‘ondernemend’ onvoldoende weer te geven waar de stad voor staat. De term ‘vrijheid’ resoneerde beter. Vrijheid is nodig om ondernemend te kunnen zijn en staat voor de ruimte die je ervaart en de historie van Arnhem. De kernwaarden van Arnhem zijn daarmee in transitie.

Met Arnhem Studiestad is opnieuw ingezet op het aantrekken van studenten naar Arnhem, door onder andere een succesvolle gezamenlijke introdag en sport- en cultuurevenementen voor studenten te organiseren en door nóg beter het verhaal te vertellen van de unieke kwaliteiten die Arnhem als studiestad te bieden heeft.

In 2019 is verder gewerkt aan de samenwerking op de Veluwe. Arnhem heeft als onderdeel van de Veluwezoom gewerkt aan de (bestuurlijke) positionering van de regio ten opzichte van de Veluwe. Het verhaal van de Veluwezoom krijgt lading in samenwerking met de VeluweAlliantie en Gelders Arcadië. In 2019 is ook opdracht gegeven aan het Veluwse routebureau om de wandelpaden te inventariseren, met als doel in 2020 een gezamenlijk wandelroutenetwerk op te zetten. Ook participeert Arnhem in de VeluweAlliantie (gezonde en aantrekkelijke Veluwe) en in thema's zoals de recreatieve infrastructuur en een ecologische en recreatieve zonering van de regio. Daarnaast voert Arnhem het penvoerderschap van Veluwe Remembers uit. Dit is een regioprogramma van het provinciale Gelderland Herdenkt. Met Veluwe Remembers wordt een programma van projecten en activiteiten opgebouwd waarmee enerzijds de vrijheid wordt herdacht en gevierd en anderzijds wordt gepoogd duurzame, educatieve of toeristische effecten te realiseren.

Een bereikbare vitale economie

Vanuit Vitale Economie wordt samen met het onderdeel Mobiliteit (R2) gewerkt aan een goed bereikbare stad voor inwoner, bezoeker en werknemer.
Rond dit thema wordt onder andere gewerkt aan een goede OV-verbinding met werklocaties, waaronder het verbeteren van de busverbinding op de Westervoortsedijk. Maar ook de lobby van de ICE en de wensen rond OV-verbindingen in de HOV-concessie.

Ruimte met kwaliteit maken voor bedrijven

Om voldoende en kwalitatief aanbod van werklocaties na te streven wordt in de regio samengewerkt rond het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Voor het RPW heeft in 2019 een monitoring plaatsgevonden die aangeeft dat vraag en aanbod dichter bij elkaar zijn gekomen, maar deze maakt ook inzichtelijk dat zich in de regio nieuwe opgaven voordoen rond vraag en aanbod van kwalitatieve werklocaties. In 2020 zal daarom een herijking plaatsvinden.
In 2019 is het onderzoek "Huisvesting Culturele en Creatieve sector Arnhem" uitgevoerd. Het rapport laat zien dat de creatieve industrie groeit en geeft aan dat de vraag naar ruimte groter is dan het huidige aanbod. Daar waar mogelijk proberen we bij initiatieven in de stad specifiek ruimte te creëren voor creatief ondernemerschap.

Het college heeft een Visie voor de Nieuwe Haven aangenomen die de koers bepaalt voor de toekomst van de bedrijfshaven van Arnhem.

Optimale dienstverlening aan ondernemers en partijen

Naast de stappen die gezet zijn in het optimaliseren van de ondernemersdienstverlening met Van Bedrijven Weten, is het accountmanagement uitgevoerd door middel van bedrijfsbezoeken, het oppakken van ondernemersvraagstukken en afstemming en aanwezigheid/organisatie bij ondernemersnetwerken (onder andere Arnhem Bedrijft, Directeuren Netwerk Arnhem). Tijdens de Dag van de Ondernemer zijn de ondernemers door de gemeente uitgenodigd voor een ontbijtsessie als blijk van dank voor hun bijdrage aan de (economische) ontwikkeling van de stad. Hierbij stond het thema 'netwerken' centraal; een goede samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente als partner versterkt onze economische positie.

Als onderdeel van de pro-actieve acquisitie-inspanningen is te melden dat samen met de Duits Nederlandse Business Club een hospitality event georganiseerd is, waarin Duitse bedrijven in de duurzame mobiliteit kennis gemaakt hebben met Arnhem als Hotspot Energy. Een ander resultaat van de inspanningen is dat er nieuwe bedrijven gevestigd zijn in Arnhem, waaronder Bergman Clinics, Klant Contact Services en Bevaplast.

Er is het afgelopen jaar gewerkt aan een sterke verbinding tussen de werkzaamheden Economic Board en de investeringsagenda Arnhem-Nijmegen-Provincie. We werken aan het genereren van nieuwe partnerschappen en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en willen zo ook meer investeringsgeld samenbrengen. Met het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken hebben we in regionaal verband samengewerkt aan de strategische ontwikkeling van de regionale economie en duurzaamheidsopgaven. Er zijn daarvoor drie regionale ambities in beeld: a. profilering, vitale binnensteden, vrijetijdseconomie; b. arbeidsmarkt en werkgelegenheid; en c. circulair en duurzaam.
Voor overige ontwikkelingen met betrekking tot de positionering van Arnhem in externe netwerken verwijzen we naar programma R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening.

Er is in 2019 een start gemaakt met een onderzoek naar het versterken van het startersklimaat in Arnhem, met als doel inzicht te verkrijgen in het aanbod voor starters en de vragen die zij hebben. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wat ontbreekt binnen dit klimaat en welk programma opgesteld kan worden om de Arnhemse starters beter te faciliteren. In 2020 start een pilot van een jaar om een startersprogramma online en offline te introduceren, in samenwerking met marktpartijen, onderwijs en de gemeente.

Om de lokale inkoop te bevorderen is onder andere een ondernemersbijeenkomst georganiseerd om inzicht te krijgen in maatregelen en acties die daaraan bijdragen.

Prestatiedoelen

Resultaat actieve acquisitie (inter)nationale bedrijven en kennisinstellingen

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

De acquisitie-inspanningen, mede in samenwerking met de provincie en OostNL, zijn in 2019 gecontinueerd. De energy sector is daarin een focusgebied en op basis van een K+V advies is de acquisitie verder toegespitst op specifieke energy-bedrijven.

Transformatie binnenstad tot aantrekkelijke, compacte stad

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

 • Het winkelhart moet compact zijn en daar hebben we samen met het Platform Binnenstad Arnhem aan gewerkt (onder andere de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor de Binnenstad).
 • De vraag naar kantoren neemt weer toe en daarom hebben we in de binnenstad op een aantal locaties meegewerkt aan de transformatie van retail naar kantoren (onder andere het oude V&D-pand in Musiskwartier). De Retail leegstand is daarmee gedaald van ongeveer 10% naar 7 à 8%.
 • Verkiezing Meest Gastvrije Straat als onderdeel van het driejarige programma Gastvrijheid in de binnenstad.
 • Er zijn nieuwe functies en horecaconcepten toegevoegd (onder andere Leisureconcepten, Bastion Hotel). Het aantal wekelijkse bezoekers is daarmee verder gestegen naar 347.000.
 • Er wordt doorgepakt in het Korenkwartier om het horecagebied weer aantrekkelijker te maken voor bezoekers en ondernemers.
 • Aan de randen van de binnenstad is ruimte voor nieuw programma, zoals andere vormen van bedrijvigheid, wonen, en combinaties van wonen en werken. Denk aan Coehoorn, Coberco en de plannen met de Rijnkade.
 • De ontwikkelingen in de Zuidelijke Binnenstad naderen hun voltooiing (denk aan de vergroening van Het Gele Rijdersplein en het uitgeven van de Tender Nieuwstraat), waardoor er weer ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkeling, zoals rondom het Bestuurskwartier en de Blauwe Golven.
 • De Arnhemse culturele positie wordt behouden door duurzame versterking van de ketens (025), samenwerking in de Lauwersgracht Alliantie, versteviging van (beeldbepalende) evenementen en de bouw van Museum Arnhem.
 • Daarnaast verkennen we samen met de Stichting Arnhemse Warenmarkten de mogelijkheden van verplaatsing van de warenmarkt en wordt stevig ingezet op versterking van de bereikbaarheid van de binnenstad, is de iconische Eusebius uit de steigers, zijn er weesfietsen verwijderd in de binnenstad en watertappunten toegevoegd. Zie voor andere concrete voorbeelden ook R2 Verkeer en Vervoer, R3 Economie, R5 Cultuur, Recreatie en Sport en R8 Wonen en Ruimte.

Succesvolle evenementen met (inter)nationale uitstraling die Arnhem op de kaart zetten

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

 • In 2019 konden bezoekers en inwoners genieten van een breed palet aan evenementen. Van kleinschalige voorstellingen zoals Cirque de la Liberté en de jaarlijkse carnavalsoptocht tot het sterk ontwikkelende Framed Festival op Papendal: de spannende combinatie van de World Cup BMX en een urban sports en culture festival. In de aanloop naar het WK BMX in 2021 maakt het festival een grote ontwikkeling door. Sterke vaste waarden op de Arnhemse evenementenkalender zijn fdfa (fashion en design festival Arnhem) en Innovate, de Sonsbeek Theater Avenue, het Sprookjesfestival en Winter Arnhem.
 • In 2019 hebben we een zeer verdienstelijke poging gedaan het Eurovisie Songfestival naar GelreDome en de Arnhemse binnenstad te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar de poging heeft ons wel veel opgeleverd: veel (nationale) publiciteit en een sterkere band tussen verschillende Arnhemse en regionale partijen.
 • September 2019 stonden Arnhem en de regio volop in het teken van 75 jaar slag om Arnhem. De betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties uit onze stad was nog nooit zo groot. Met een gedenkwaardige herdenking en een spectaculaire Bridge to Liberation en tal van andere evenementen zoals de jaarlijkse Bridge to Bridge-loop, het videomapping project Arnhem Lights en de locatievoorstelling Evacué was er een programma om trots op te zijn.
 • De evenementenvisie wordt verder uitgevoerd. De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals heeft in 2019 een actualisatieslag doorgemaakt, zodat zij nog beter aansluit op trends en ontwikkelingen. 
 • Met GelreDome en Papendal wordt intensief samengewerkt om een beter evenementenaanbod voor Arnhem te vormen.

Meer arbeidsaanbod voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering

Turap 2 2019

Zie voor de toelichting het doel 'meer inclusieve werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland (meer passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) bij de veranderopgave Doorbraak naar Werk.

Jaarverslag 2019

Zie voor de toelichting het doel 'meer inclusieve werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland' (meer passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) bij de veranderopgave Doorbraak naar Werk.
Zie voor de toelichting op 'human capital stevig aandacht geven' naar de veranderopgave Vitale Economie Arnhem Nijmegen.

Voldoen aan doelen NEMIA

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Zie  de toelichting bij het doel Versterken Energie en milieutechnologie sector (Hot spot energy).

'Van Bedrijven Weten' verder uitwerken ten behoeve van optimale dienstverlening

Turap 2 2019

De uitwerking van 'Van Bedrijven Weten' wordt op dit moment uitgevoerd. Tot die tijd zet de gemeente zich, niet anders dan anders, in om bedrijven te behouden voor de stad en nieuwe bedrijven aan te trekken voor de stad. Ook verbindt de gemeente ondernemers en partijen om hun initiatieven zo verder te kunnen brengen richting een mooi resultaat.
De gemeente wil meer lokaal, sociaal en duurzaam aan besteden. Tijdens een ontbijtbijeenkomst met ondernemers is hier in maart 2019 over gesproken en zijn verschillende aanknopingspunten benoemd om hier een vervolg aan te geven.

Jaarverslag 2019

Van Bedrijven Weten is verder uitgewerkt en dat heeft eind 2019 geresulteerd in een besluit van het college om in 2020 een pilot Van Bedrijven Weten te starten die bij gaat dragen aan het verder optimaliseren van de dienstverlening aan ondernemers.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46