JAARSTUKKEN 2019
portal

Economie

Taakvelden

Prestaties

Uitvoering geactualiseerde Economische Koers

Uitvoering van de Economische Koers loopt volgens planning. In 2019 is dit verwerkt in het programma Vitale economie en is aansluitend bestuurlijk opdracht gegeven om de Economische Koers te gaan updaten in de vorm van een Economische Agenda welke in 2020 gereed moet zijn.

Regionale afspraken programmering werklocaties

De afspraken die regionaal zijn gemaakt rond het Regionaal Programma Werklocaties worden uitgevoerd en zorgen voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod van bedrijfskavels in de regio.

Behoud en acquisitie bedrijven en instellingen

Diverse inspanningen op het gebied van accountmanagement, gericht op het behouden en aantrekken van partijen, hebben in 2019 plaatsgevonden, waaronder bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten van het Directeuren Netwerk Arnhem en een ontbijtsessie voor ondernemers op de Dag van de Ondernemer.

Versteviging aantrekkingskracht voorzieningenniveau binnenstad

 • Het winkelhart moet compact zijn en daar hebben we samen met het Platform Binnenstad Arnhem aan gewerkt (onder andere de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor de Binnenstad).
 • De vraag naar kantoren neemt weer toe en daarom hebben we in de binnenstad op een aantal locaties meegewerkt aan de transformatie van retail naar kantoren (onder andere het oude V&D-pand in Musiskwartier). De Retail leegstand is daarmee gedaald van ongeveer 10% naar 7 à 8%.
 • Verkiezing Meest Gastvrije Straat als onderdeel van het driejarige programma Gastvrijheid in de binnenstad.
 • Er zijn nieuwe functies en horecaconcepten toegevoegd (onder andere Leisureconcepten, Bastion Hotel). Het aantal wekelijkse bezoekers is daarmee verder gestegen naar 347.000.
 • Er wordt doorgepakt in het Korenkwartier om het horecagebied weer aantrekkelijker te maken voor bezoekers en ondernemers.
 • Aan de randen van de binnenstad is ruimte voor nieuw programma, zoals andere vormen van bedrijvigheid, wonen, en combinaties van wonen en werken. Denk aan Coehoorn, Coberco en de plannen met de Rijnkade.
 • De ontwikkelingen in de Zuidelijke Binnenstad naderen hun voltooiing (denk aan de vergroening van Het Gele Rijdersplein en het uitgeven van de Tender Nieuwstraat), waardoor er weer ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkeling, zoals rondom het Bestuurskwartier en de Blauwe Golven.
 • De Arnhemse culturele positie wordt behouden door duurzame versterking van de ketens (025), samenwerking in de Lauwersgracht Alliantie, versteviging van (beeldbepalende) evenementen en de bouw van Museum Arnhem.
 • Daarnaast verkennen we samen met de Stichting Arnhemse Warenmarkten de mogelijkheden van verplaatsing van de warenmarkt en wordt stevig ingezet op versterking van de bereikbaarheid van de binnenstad, is de iconische Eusebius uit de steigers, zijn er weesfietsen verwijderd in de binnenstad en watertappunten toegevoegd. Zie voor andere concrete voorbeelden ook R2 Verkeer en Vervoer, R3 Economie, R5 Cultuur, Recreatie en Sport en R8 Wonen en Ruimte.

Aantrekkelijke evenementen (zoals de Bridge to Liberation)

 • In 2019 hebben we een zeer verdienstelijke poging gedaan het Eurovisie Songfestival naar GelreDome en de Arnhemse binnenstad te krijgen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar de poging heeft ons wel veel opgeleverd: veel (nationale) publiciteit en een sterkere band tussen verschillende Arnhemse en regionale partijen.
 • September 2019 stonden Arnhem en de regio volop in het teken van 75 jaar slag om Arnhem. De betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties uit onze stad was nog nooit zo groot. Met een gedenkwaardige herdenking en een spectaculaire Bridge to Liberation en tal van andere evenementen zoals de jaarlijkse Bridge to Bridge-loop, het videomapping project Arnhem Lights en de locatievoorstelling Evacué was er een programma om trots op te zijn.
 • De evenementenvisie wordt verder uitgevoerd. De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals heeft in 2019 een actualisatieslag doorgemaakt, zodat zij nog beter aansluit op trends en ontwikkelingen. 
 • Met GelreDome en Papendal wordt intensief samengewerkt om een beter evenementenaanbod voor Arnhem te vormen.

Evenwichtige en duurzame detailhandelstructuur

Middels het huidige detailhandelsbeleid dat is vastgesteld in 2017, werken wij aan een evenwichtige detailhandelsstructuur met als doel stadsbreed voldoende voorzieningen te hebben die ook toekomstbestendig zijn. Zo proberen we detailhandelslocaties te clusteren en kijken we vanuit het supermarktonderzoek, dat in 2017 is gedaan, waar uitbreiding van supermarktmeters gewenst is of niet.
In de binnenstad werken we nog steeds aan een compact centrum waarbij meters detailhandel terug worden gebracht en meer worden gemengd met andere functies.  

Kwaliteitsbeeld gewenste horeca focusgebieden

Dit is een voortdurend proces waarbij het ene (focus)gebied sneller loopt dan de andere. Het stationsgebied is gevuld, maar hier wordt nog druk gebouwd. Er wordt actief ingegrepen in het Korenkwartier waar in gezamenlijkheid nieuwe energie is aangeboord en er successen zijn behaald. Ook zien we een verkleuring van de Jansplaats naar een horecagebied in plaats van een mix van functies. De Rijnkade is zijdelings onderdeel van het project Nieuwstraat en hier wordt in de directe toekomst samen met RWS gebouwd aan een nieuwe onder- en bovenkade. De buiten het centrum liggende wijken Klarendal/ St. Marten en het Spijkerkwartier kennen minder horeca-groei. Vanwege maxima in de verschillende bestemmingsplannen wordt er kritisch gekeken naar uitbreiding.

Monitoring prestaties programma New energy made in Arnhem

Goede voortgang is gemaakt ten aanzien van het op de kaart zetten van Arnhemse innovaties op het gebied van waterstof. Verschillende projecten zijn van de grond gekomen door Arnhemse partners met behulp van gemeentelijke steun, zowel op financieel vlak als op het gebied van netwerk en lobby. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar veranderopgave Klimaat en Energie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46