JAARSTUKKEN 2019
portal

Wijken

Noordoost

Prestatiedoelen

Versterken Geitenkamp -  Plattenburg

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

In samenwerking met het cluster Werk en Inkomen is op vier terreinen ingezet:

 • Kansrijk opgroeien - Samen met partners in de wijk heeft het team Leefomgeving in 2018 een start gemaakt met het programma Kansrijk opgroeien in Arnhem in de wijken Geitenkamp en Plattenburg. Wij hebben ingezet  op het versterken van het muziek-, sport- en cultuurprogramma op basisschool De Witte Vlinder. Gefocust is op de leeftijdscategorie 4-12 jaar. In 2019 is gestart met de gezinsgerichte aanpak met behulp van de  methodiek  mobility mentoring (nieuwe aanpak om bewoners blijvend uit de armoede te houden). Voor de oudere de jeugd hebben we via het versterkersproject ingezet op versterken van sociale vaardigheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Tevens is de methodiek Vreedzame Wijk op de Geitenkamp voortgezet.
 • Aanpak werkloosheid - De Vlindertuin (voormalig schoolgebouw) is behouden voor de wijk.  Eén van de partijen die we vanuit het team Leefomgeving ondersteunen is stichting Recap. Deze stichting ondersteunt mensen uit de wijk (en daarbuiten) via werkervaringsplaatsen naar betaald werk. Verder zijn in dit gebouw organisaties gehuisvest die laagdrempelig  en stapsgewijs bewoners kunnen activeren op weg naar (vrijwilligers)werk. In 2020 wordt het pand verbouwd zodat meer sociale ondernemers gehuisvest kunnen worden. Ook zijn collega's van Werk & Inkomen fysiek gehuisvest in de wijk. De bewoner hoeft daardoor niet naar het stadhuis maar kan in de wijk terecht. Gestart is met de oprichting van de mogelijkheid tot een buurtgroenbedrijf in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Hiervoor is een projectleider ingezet.
 • Pilot Buurtwoning - Dit is een gezamenlijke werkplek (woning) van waaruit professionals makkelijk de buurt bereiken. Bij de start waren de omwonenden sceptisch maar in de loop van de tijd zijn zij blij geworden met de aanwezigheid. De drempel om vragen te stellen is verlaagd en de vragen zijn toegenomen. Het voornemen is om de pilot voort te zetten in 2020 in een andere straat.
 • Project rioleringen - Het project rioleringen is nog volop in uitvoering. Het fysieke project creëert een goede gelegenheid om met de inwoners in gesprek te raken. Ook zijn kunstenaars ingezet om op ludieke wijze hier vorm aan te geven. Daar waar nodig,  is doorverwezen  naar professionele ondersteuning (denk aan Sociaal wijkteam) Door de goede aanleg en infiltratie van de riolering wordt ook wateroverlast bestreden. Wij willen een plus creëren met dit project door de sociale structuur van de wijk en de wijkeconomie te versterken.

Minder verkeer- en parkeeroverlast

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

In Noord-Oost wordt veel verkeer- en parkeeroverlast ervaren. Samen met bewoners en professionals wordt gekeken naar oplossingen.

 • Saksen Weimar: Samen met bewoners van de Saksen Weimar en Monnikenhuizen zijn de eerste stappen gemaakt om, waar mogelijk, een aantal verkeersknelpunten aan te pakken.
 • Parkeeronderzoek Alteveer Cranevelt - De parkeerdruk rond ziekenhuis Rijnstate is hoog, zo ook in de nabijheid van Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om mogelijke verbeteringen boven tafel te krijgen. De Werkgroep verkeer van Alteveer-Cranevelt stelt in samenwerking met de gemeente een verkeerbeheerplan op.
 • Bosweg: De Bosweg is fysiek aangepast. Afgelopen jaar zijn metingen verricht, in 2020 zijn ook nog metingen gepland. Op basis daarvan wordt bekeken of de snelheid is gedaald en of aanvullende maatregelen nodig zijn.
 • Bronbeeklaan: Met direct aanwonenden van de Bronbeeklaan zijn verkeersmaatregelen besproken om te komen tot veilige oversteekplaatsen. De ontwerpen zijn goedgekeurd. Het project is  gestagneerd omdat er eerst een nieuwe bomenvisie werd vastgesteld. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2020 uitvoering worden gegeven aan de voorgenomen maatregel.
 • Velperweg: De Velperweg  zat niet in de prioritering om met voorrang te worden aangepast. Er is wel een behoefte vanuit  bewoners om hier aandacht aan te blijven geven omdat zij de weg als onveilig ervaren.

Leefbare wijken

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Geitenkamp - Gekeken is naar de functies van de ontmoetingsplaatsen in de wijk (De Beijer, MFC De Wetering, De Vlindertuin). Aan de hand van de functies zijn verschillende gebruiksprofielen opgesteld. In de buitenruimte van de Vlindertuin is een buurtmoestuingroep actief, de moestuin is in 2019 uitgebreid.
Samen met de winkeliers, bewoners en de woningbouwcorporaties spannen we ons in om de visie op het Marktplein te realiseren. De wens is dat het  Marktplein een karaktervol dorpsplein wordt, dat gezellige reuring geeft en waar volop gelegenheid voor ontmoeting is.  De Geitenkamper kan er zijn dagelijkse boodschappen doen in een prettige dorpsachtige sfeer. Daarnaast behoudt het plein zijn speciale karakter en duidelijke identiteit. Verder wordt ingezet op vergroening en klimaatadaptatie. Dit project loopt in 2020 door.

Alteveer en Cranevelt - De Buurtfabriek  is in september 2019 geopend en is een huiskamer voor de wijk, met name voor (kwetsbare) ouderen. Door dit bewonersinitiatief wordt "duurdere" dagbesteding afgeschaald naar laagdrempelige activiteiten in de wijk.

Leefbaarheids- en Veiligheidsagenda - In 2019 is voor de wijk Geitenkamp een concrete agenda opgesteld, waar in 2019 en 2020 uitvoering aan wordt gegeven. Dit gebeurt zowel op wijkniveau als op stedelijk niveau. Thema’s die nu al lopen en ook in 2020 door zullen blijven lopen:

 • deelname aan het overlast en zorgoverleg (OZO);
 • aanpak overlast Marktplein;
 • aanpak overlast jeugdgroep Geitenkamp. Het Jongeren Toezicht Team Geitenkamp is opgericht en was succesvol in haar eerste periode. Dit project wordt gecontinueerd in 2020.
 • gerichte aanpak overlastgevende straten is opgestart en wordt in 2020 daadwerkelijk uitgevoerd.

Naar aanleiding van de gesprekken met bewoners in de andere wijken in Noordoost  is geconstateerd dat daar geen extra inzet nodig is. Het is gewoon prettig en goed wonen.

Noordoost klimaatbestendig

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Veel initiatieven van bewoners gaan over het vergroenen en verduurzamen van de (eigen) ruimte, over de energiezuinige wijk en het beperken van wateroverlast. We ondersteunen en stimuleren initiatieven van bewoners en sluiten aan bij het programma “ArnhemAAN”.

In de wijk Geitenkamp zijn energiecoaches ingezet. In 2019 zijn huishoudens in en rondom de Dr. Bosstraat ondersteund om de energierekening omlaag te krijgen.

Initiatiefgroep Beek op de Paasberg - Bewoners zetten zich in voor fysieke en functionele kwaliteitsverbetering van de Paasbergbeek/Beekdal. Concreet betekent dit:

 • herstel van de natuurlijke waterhuishouding en de daarbij behorende natuur- en biodiversiteitontwikkeling,
 • versterking van de landschappelijke samenhang van het beekdal.
 • transformatie van de huidige, beperkte functionaliteit (scholen en sportclubs) naar een ‘open’ multifunctionaliteit.

Afgelopen jaar is samen met een projectleider vanuit de gemeente een aanzet gegeven om de visie verder te brengen. Het is een complex proces omdat alle disciplines bijeenkomen. Samen met bewoners is/wordt het traject uitgelijnd.

Rioleringsproject Geitenkamp: Uitvoering van het stedelijk project Riolering in de Geitenkamp met als doel vervanging oude riolering en betere waterafvoer en infiltratie ter voorkoming wateroverlast en klimaatadaptatie in Arnhem-Noord. Vanuit het project worden bewoners en kinderen betrokken bij het thema wateroverlast en de inrichting.

Alteveer-Cranevelt: Deze wijk doet mee met de "wijk van de toekomst" in het kader van duurzaamheid onder andere 'van het gas af'. Het team Leefomgeving ondersteunt daar waar nodig.

Velperweg e/o: Bewonersinitiatieven zoals vergroening daken zijn ondersteund vanuit het team Leefomgeving.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46