JAARSTUKKEN 2019
portal

Wijken

Noordoost

(Tekst uit de MJPB 2019-2022)

Leefbare wijken

Samen met bewoners en onze partners in de wijk stemmen we vraag en aanbod van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen beter op elkaar af. De actuele vraag van bewoners is leidend: zij geven aan dat ze ontmoetingsplekken wensen die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig.  We faciliteren en stimuleren bewonersinitiatieven.
We organiseren gesprekken met bewoners over de leefbaarheid in de wijken, waarbij 'schoon, heel en veilig' de uitgangspunten zijn. Samen met bewoners en professionals zoeken we naar kansen, mogelijkheden en middelen die nodig zijn in de wijk.

Versterken Geitenkamp en Plattenburg

Door schulden en werkloosheid verkeren te veel bewoners in een uitzichtloze situatie. Van deze groep heeft een hoog percentage geen of onvoldoende opleiding, waardoor er onvoldoende aansluiting is op de arbeidsmarkt. Ook is er sprake van laaggeletterdheid. Te veel kinderen groeien op in armoede. Deze problemen worden van generatie op generatie doorgegeven. Samen met het Sociaal wijkteam, Werk en Inkomen, woningcorporaties, onderwijs en andere betrokken partners vormen we per onderwerp een alliantie om de problematiek aan te pakken.

Minder verkeer- en parkeeroverlast

In Noordoost wordt veel verkeer- en parkeeroverlast ervaren. Waar nodig gaan we het gesprek aan met bewoners en betrokken partijen, om oplossingen te realiseren voor ervaren knelpunten.

Noordoost klimaatbestendig

Veel initiatieven van bewoners gaan over het vergroenen en verduurzamen van de (eigen) ruimte, over de energiezuinige wijk en het beperken van wateroverlast. We ondersteunen en stimuleren initiatieven van bewoners en we sluiten aan bij het programma "Duurzame Wijken".
In een aantal wijken is nog relatief weinig aandacht voor bewuste omgang met energie.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46