JAARSTUKKEN 2019
portal

Wijken

De Laar, Elden

Prestatiedoelen

Bewonersparticipatie bevorderen

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Bewonersparticipatie is belangrijk voor de sociale samenhang in het gebied. Ook biedt het programma Van Wijken Weten kansen voor bewoners om meer invloed te hebben op hun directe leefomgeving. Individuele vragen of initiatieven worden nu beter samengebracht, zodat er meer verbinding tussen bewoners ontstaat. In Elden is vorm gegeven aan een nieuw dorpsplatform en in De Laar zijn nieuwe werkgroepen opgestart. De thema's die zijn opgepakt en waar aan gewerkt wordt zijn: AED dekkend netwerk, buurtpreventie, duurzaamheid & energietransitie en kunst & cultuur. De werkgroep 'De Laar Schoon' heeft zich verder ontwikkeld.

Bewoners doen mee

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Op het gebied van arbeidsparticipatie is ingezet op de pilot 'Huisbezoeken De Laar'. Er zijn een 30-tal bewoners met een participatie-uitkering (trede 3) bezocht door de werkcoach van Werk & Inkomen en de wijkcoach van het Sociaal wijkteam. Deze pilot is succesvol verlopen. Een deel is duurzaam aan het werk of is op een andere manier weer actief (onder andere ontwikkeltraject, vrijwilligerswerk). Deze werkwijze wordt daarom in 2020 verder uitgewerkt in de werkafspraken tussen Werk & Inkomen en het Sociaal wijkteam.   

Prettige openbare ruimte

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Een prettige openbare ruimte is belangrijk om prettig te kunnen wonen. In het gebied zijn een aantal speelplekken en groenvakken opgeknapt. De groenaannemer sluit ook meer aan bij de initiatieven van bewoners. Werkgroep De Laar Schoon heeft veel initiatieven ondernomen om de wijk schoon te houden. Steeds meer bewoners raken hierbij betrokken.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de gebruikersmogelijkheden van Sporthal De Laar-West. Deze plek heeft mogelijkheden om de ontmoetingsfunctie in de wijk te versterken. De positieve uitkomsten geven aanleiding om dit verder met de bewoners en gebruikers vorm te geven.

Het thema Leefbaarheid en Veiligheid is tijdens een bewonersavond besproken. De belangrijkste uitkomsten zijn: verloedering, jeugdoverlast, verkamering en verkeer. In samenwerking met bewoners wordt er gezocht naar een juiste aanpak.

Zorg voor elkaar, eenzaamheid, dementie en langer thuis wonen

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Samen met bewoners en andere partners in de wijk is ingezet op de volgende sociale thema's:

  • Kansrijk opgroeien - Programma van 4-12 jaar is op beide scholenlocaties uitgerold. Partijen werken samen op het vergroten van kansen voor de kinderen die in het gebied wonen en ondersteuning kunnen gebruiken omdat er thuis weinig financiële middelen zijn. De naschoolse programma's zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en ervaringen opdoen.
  • Programma 12+ is vormgegeven vanuit het jongerencentrum Motion. Binnen dit programma is huiswerkbegeleiding een belangrijk onderdeel, maar ook hier is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  
  • Taal - In De Laar bleek een behoefte aan taalontwikkeling. In samenwerking met het Sociaal wijkteam is een taalgroep in De Laar opgestart. Deze wordt goed bezocht en zeer gewaardeerd.
  • Elden met Elkaar - Bewoners in Elden hebben samen met de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) het project 'Elden met Elkaar' voortgezet. Een laagdrempelige dagvoorziening in het dorpshuis waar ouderen onder begeleiding hun vaardigheden langer kunnen behouden. Ambities zoals dementievriendelijk dorp worden in het project meegenomen en zullen in 2020 verder vorm krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46