JAARSTUKKEN 2019
portal

Veranderopgaven

Inclusief Arnhem

Een deel van de speerpunten van het programma inclusie zijn opgepakt in de verschillende programma’s van de gemeente. In dit verslag wordt dan ook verwezen naar andere programma's.

1. Ontwikkelen en toepassen van de Arnhemse norm voor toegankelijkheid als koplopergemeente
Naar aanleiding van de motie 'Arnhemse gebouwen toegankelijk' (november 2017) heeft Arnhem, als één van de 25 koplopergemeenten in Nederland, een Arnhemse norm toegankelijkheid vastgesteld. Het ontwikkelen en opstellen van die norm is gebeurd in overleg met relevante interne en externe partners (onder andere Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten, adviesraden, programmamanagers, architecten).
De Arnhemse standaard toegankelijkheid (AST) is een nieuw criterium waaraan voldaan moet worden.

2. Verbeterslag naar een meer inclusieve gemeentelijke communicatie
Vanuit het programma Inclusie is een verbeterslag van de gemeentelijke communicatie als speerpunt benoemd.
Hiermee wil Arnhem bereiken dat alle gemeentelijke uitingen voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is. Onze gemeentelijke website heeft een certificaat voor digitale toegankelijkheid. De website wordt onderhouden aan de hand van de gestelde richtlijnen, zodat we hier aan blijven voldoen. Verder heeft de gemeente in 2019  voor het eerst deelgenomen aan de landelijke Diversity Day om samen met andere organisaties het belang van diversiteit te laten zijn. Onderdeel hiervan was een interne bewustzijnscampagne over inclusie en diversiteit en een lezing over inclusie. Verder is er in communicatie-uitingen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeld naast of in plaats van tekst, waarbij aandacht is voor diversiteit in de uitingen.

3. Stimuleren dat alle Arnhemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan
De raad heeft in 2019 een programmaplan vastgesteld. In dit plan zijn zes inspanningslijnen geformuleerd waarlangs word gewerkt aan prestatiedoelen. De zes inspanningslijnen zijn; investeren in voorkomen, dichterbij de inwoner en meer integraal, perspectief bieden, inclusief werk, samen sterk en monitoring en sturing. Voor details van de uitgevoerde werkzaamheden verwijzen wij naar het programma 'Doorbraak naar Werk'

4. Stimuleren dat de beheersing van de Nederlandse taal en laaggeletterdheid geen belemmering vormt om mee te doen in Arnhem
Bij werk en inkomen en onderwijs stimuleren we het leren van de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door middel van de methodiek van "de Taalrijke Thuisomgeving" die wordt ingezet bij kinderdagverblijven waar de voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Hieraan doen kinderopvangorganisaties, het consultatiebureau, Rijnstad en bibliotheek (Rozet) mee.

5. Optimaliseren contacten vanuit zorgaanbieders en (sociale) wijkteams richting Arnhemmers met een ondersteuningsbehoefte om de toegang tot de sociale voorzieningen te verbeteren
Het afgelopen jaar hebben de Sociale wijkteams steeds meer Arnhemmers in beeld gekregen. Het aandeel Wmo-cliënten dat positieve effecten ondervindt van de ondersteuning op zijn of haar leven, is toegenomen. Zo geeft 80% aan beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil en kan 83% zich beter redden. Daarnaast ontstaat er voor 77% van de Wmo-cliënten een betere kwaliteit van leven door de ingezette ondersteuning.
Voor details van de uitgevoerde werkzaamheden verwijzen we naar het programma R6 Participatie en Maatschappelijke ondersteuning.

6. Bevorderen acceptatie van seksuele diversiteit
Als één van de regenboogsteden heeft Arnhem zich gecommitteerd aan de volgende doelstellingen:

  • sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit vergroten;
  • vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) aanpakken;
  • LHBT’s steunen om zich veilig te voelen en weerbaar te zijn in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun sociale kring.

Deze doelstellingen worden vormgegeven met partners uit de stad en dat blijven we doen.
We hebben de samenwerking met partners in de stad versterkt en ook dat zullen we blijven doen. De tien punten uit de verklaring van Dordrecht bieden hiervoor een concreet handvat. Het afgelopen jaar heeft dit bijvoorbeeld geleid tot het uitvoeren van een onderzoek onder LHBT+ers in Arnhem. Met als doel in kaart te brengen tegen welke problemen LHBT+ers in Arnhem aan lopen en welke acties nog nodig zijn. Verder was de expositie Trots, een fototentoonstelling met levensgrote foto's van trotse transgenders, op het Velperplein te zien.

7. Bestrijding discriminatie
Onverminderd zetten we in op bestrijding van discriminatie via Artikel 1 en het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit bij jongeren en ouderen en mensen met een migratie achtergrond. Dat is afgelopen jaar onder andere gebeurd door het Horeca Deurpanel.

8. Het bevorderen van diversiteit en inclusie onder het personeel van de gemeente Arnhem
De gemeente Arnhem streeft naar een divers samengesteld personeelsbestand. Verschillende talenten, kennis, achtergronden en ervaringen van medewerkers maakt dat de organisatie beter kan inspelen op dat wat in de stad en onder de bewoners leeft. In de organisatie van de gemeente Arnhem maken mensen het verschil. Hoe meer diversiteit, hoe krachtiger geopereerd kan worden in de samenleving. De inclusie aanpak van de eigen organisatie is onderdeel van het veranderprogramma Inclusie. De gemeente Arnhem heeft daarin een voorbeeldfunctie.
Afgelopen jaar is zijn er bewustwordingssessies geweest met inspirerende sprekers, heeft een aantal leidinggevenden de training solliciteren zonder vooroordelen gevolgd en is er een succesvolle netwerkbijeenkomst geweest met jongeren met een diverse achtergrond.  

9. Zichtbaar maken van kracht van inclusie in de Arnhemse samenleving
De gemeente Arnhem heeft de ambitie om de inclusieve samenleving te versterken. Dit doet de gemeente samen met bewoners(groepen) en organisaties. Vanuit het programma Inclusie worden voorbeelden van inclusie zichtbaar gemaakt. Zo is er afgelopen jaar een picknick georganiseerd samen met Arnhem Divers en Jong, is er samengewerkt met het APCG om de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid vorm te geven en zijn er overleggen geweest met het klankbord om de huidige koers te toetsen. Daarbij heeft de gemeente een stimulerende, faciliterende en verbindende rol naar de stad.

Prestatiedoelen

Versterken van sociale cohesie en het bestrijden van uitsluiting en intolerantie

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Zie de toelichting bij de hierboven benoemde speerpunten.

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46