JAARSTUKKEN 2019
portal

Cultuur, recreatie en sport

Taakvelden

Prestaties

Versterkte inzet op klimaatadaptatie, waaronder verminderen van hitteplekken en verminderen wateroverlast

Het gemeentelijke team klimaatadaptatie is in 2019 versterkt waardoor er meer inzet mogelijk is voor het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen in lopende openbare ruimte projecten en gebiedsontwikkelingen. Het plan van aanpak klimaatadaptatie, dat begin 2020 aan de raad wordt aangeboden, geeft aan hoe de aanpak verder geïntensiveerd zal worden.

Bevordering Stadslandbouw/regionale voedselvoorziening

Uitvoering proces ligt op schema.

Ontwikkeling Buitenplaats Koningsweg

Uitvoering ligt grotendeels op schema. Deze is deels vertraagd in verband met de stikstofproblematiek.

Ontwikkeling landschapspark Schaarsbergen

Uitvoering ligt op schema en wordt deels binnen Sonsbeek 2020 meegenomen.

Voltooiing park Lingezegen

De basis van Park Lingezegen (450 ha van de in totaal 1700 ha), is zo goed als gerealiseerd. De realisatiefase van het park is daarmee afgerond (2010-2020). De beheerfase van Park Lingezegen treedt in medio 2020.

Aanleg grote natuurlijke speel- en ontmoetingsruimte voor alle leeftijden in de wijken

De initiatieven om te komen tot grote natuurlijke speelplekken moeten vooral voortkomen uit wensen uit de wijk die dan in samenwerking met de teams Leefomgeving worden opgepakt. In 2019 zijn er geen nieuwe natuurlijke speelplekken gerealiseerd, wel zijn er twee nieuwe initiatieven ontstaan die in 2020 verder zullen worden uitgewerkt.

Uitwerking Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2018

Uitvoering van de acties ligt op schema. In 2020 wordt de uitvoeringsagenda herzien.

Opstellen Uitvoeringsagenda Groenvisie

Uitvoeringsagenda Groenvisie 2019 is gereed en ter informatie naar de raad gestuurd.

Bestrijding invasieve soorten

De bestrijding van invasieve soorten loopt conform het plan van aanpak.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46