JAARSTUKKEN 2019
portal

Veranderopgaven

Zorg dichterbij

Zorg

Steeds meer inwoners komen in beeld bij de Sociale wijkteams. In de afgelopen jaren is het aandeel Arnhemse inwoners dat in beeld is bij de Sociale wijkteams opgelopen naar zo'n 20%. Het aandeel Wmo-cliënten dat positieve effecten ondervindt van de ondersteuning op zijn of haar leven, is toegenomen. Zo geeft 80% aan beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil en kan 83% zich beter redden. Daarnaast ontstaat er voor 77% van de Wmo-cliënten een betere kwaliteit van leven door de ingezette ondersteuning.

De kosten van zorg nemen toe, met name in de jeugdzorg. Er zijn maatregelen genomen om meer grip te krijgen op de uitgaven in het zorgdomein. Wmo-beleidsregels en beleidsregels Jeugdhulp zijn vastgesteld door het college en worden in 2020 ingevoerd. Ook is de aanbesteding voor zorg voorbereid en worden daarmee medio 2020 nieuwe inkoopvoorwaarden van kracht voor zorgaanbieders. Daarnaast is een aantal maatregelen in de MJPB 2020-2023 geconcretiseerd. Het gaat daarbij onder andere om het beter in beeld brengen van algemene voorzieningen in de wijk; de beweging van verblijfszorg naar ambulante zorg; de voorbereidingen voor inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen, het verbeteren van de monitoring op zorg via bestuursrapportages, enzovoort.

De kwaliteitseisen aan zorgaanbieders zijn verhoogd door het vaststellen van een nieuw kwaliteitskader. Deze hogere kwaliteitseisen zijn verwerkt in de nieuwe inkoopvoorwaarden. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht op aanbieders te intensiveren.

De ingang van de financiële doordecentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten wordt naar verwachting op 1 januari 2022 ingevoerd. In 2019 heeft de regionaal procesbegeleider de bestuurlijke verkenning opgeleverd, wat heeft geresulteerd in een set van bestuurlijke uitgangspunten die in 2020 door de lokale gemeenten in de regio Centraal Gelderland dienen te worden vastgesteld.

Wat betreft de samenwerking met Menzis (zorgverzekeraar) zijn er twee ontwikkelingen: in 2019 heeft een pilot gelopen met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), waarvan de Sociale wijkteams gebruik konden maken, daar waar het gaat om opdoen van GGz-kennis en afstemming op casusniveau. Begin 2020 wordt deze geëvalueerd. Ook is een nieuwe lokale werkagenda opgesteld voor de jaren 2020-2023, op de thema's en doelgroepen: inclusie, preventie, GGZ en ouderen.

Armoede en schulden

In 2019 zijn goede stappen gezet om de preventie en vroegsignalering te intensiveren om hierdoor te voorkomen dat mensen in een schuldsituatie terecht komen. De Rekenkamer heeft in maart 2019 aanbevelingen gedaan om de schulddienstverlening te verbeteren. Al deze aanbevelingen zijn meegenomen in de aanbesteding van de nieuwe schulddienstverlening die vanaf januari 2020 is gestart. Daarnaast is een visie "Zij aan zij; schuldenvrij"  opgesteld en is een aantal moties uitgevoerd rondom "Vroeg erop Af", een aanpak voor jongeren, en onze eigen rol als schuldeiser. Er is een start gemaakt met een plan van aanpak voor ondernemers met financiële vragen en/of problemen.

Prestatiedoelen

Meer Arnhemmers ontvangen zorg op maat, zo licht mogelijk en dichtbij (doen wat nodig is)

Turap 2 2019

We bereiken veel kwetsbare Arnhemmers (bijna 20% van de Arnhemmers is in beeld bij het Sociaal wijkteam) en uit het Inwonerservaringsonderzoek blijkt dat Arnhemmers over het algemeen tevreden zijn over de geboden zorg. Tegelijkertijd slagen we er nog onvoldoende in om kwetsbare Arnhemmers zelfredzamer te maken en daarbij passende zorg op het juiste moment in de eigen buurt in te zetten. Hiertoe is in de Perspectiefnota een pakket aan maatregelen voorgesteld om deze gewenste transformatie van zorg te versnellen.

Jaarverslag 2019

Steeds meer inwoners komen in beeld bij de sociale wijkteams. In de afgelopen jaren is het aandeel Arnhemse inwoners dat in beeld is bij de sociale wijkteams opgelopen naar zo'n 20%. Het aandeel Wmo-cliënten dat positieve effecten ondervindt van de ondersteuning op zijn of haar leven, is toegenomen. Zo geeft 80% aan beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil en kan 83% zich beter redden. Daarnaast ontstaat er voor 77% van de Wmo-cliënten een betere kwaliteit van leven door de ingezette ondersteuning.
Tegelijkertijd zijn de zorguitgaven snel gestegen en is het noodzakelijk om meer grip te krijgen op de uitgaven in het zorgdomein. Het is dus van belang om scherper te sturen op wat wordt verstaan onder zorg op maat, zo licht mogelijk en dichtbij. Daarbij moeten de bewegingen van verblijfszorg naar ambulante zorg en het meer/beter benutten van algemene voorzieningen in de wijk en het eigen sociale netwerk verder gestimuleerd worden. Juist ook om inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen in de eigen woon- en leefomgeving en zoveel mogelijk regie te geven over hun eigen leven.

Meer Arnhemmers zijn financieel zelfredzaam

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Er is in 2019 veel ingezet op preventie en vroegsignalering. Zo zijn er meer partners bij Vroeg Erop Af aangesloten en is Opr€cht van start gegaan. Daarnaast is het huidige preventie aanbod in kaart gebracht en wordt deze in 2020 herijkt.

Naar aanleiding van het Rekenkamer rapport "De Schuldenval" zijn de aanbevelingen verwerkt in het aanbestedingsproces voor schulddienstverlening. Deze dienstverlening start met ingang van januari 2020.

In absolute zin is de armoedeproblematiek in Arnhem iets toegenomen. Relatief is armoede qua omvang gelijk gebleven: 21% van de huishoudens heeft een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Meer kwetsbare Arnhemmers wonen eerder en langer (zelfstandig) thuis

Turap 2 2019

In Turap 2 is alleen over afwijkingen gerapporteerd.  De status van dit prestatiedoel was op dat moment 'op koers'.

Jaarverslag 2019

Tendens is dat intramurale zorg afneemt en (beschermd) thuis wonen toeneemt. Dit blijkt ook uit het feit dat het aantal intramurale zorgtoewijzingen is afgenomen.    

Deze pagina is gebouwd op 04/24/2020 13:42:59 met de export van 04/24/2020 11:40:46